Latest articles from "E+M Ekonomie a Management":

AN EXPLORATORY STUDY OF A COMPARISON BETWEEN THE UK AND CZECH REPUBLIC OF THE FINANCIAL MODELS USED IN THE APPRAISAL OF ICT AND NON-ICT CAPITAL PROJECTS(April 1, 2015)

METHOD FOR SELECTING EXPERT GROUPS AND DETERMINING THE IMPORTANCE OF EXPERTS' JUDGMENTS FOR THE PURPOSE OF MANAGERIAL DECISION-MAKING TASKS IN HEALTH SYSTEM(April 1, 2015)

THE IMPORTANCE OF DESIGN IN BUSINESS PRACTICES OF CZECH COMPANIES(April 1, 2015)

THE POSITION OF MANAGEMENT OF CZECH JOINT-STOCK COMPANIES ON DIVIDEND POLICY(April 1, 2015)

QUANTIFYING CORRUPTION AT A SUBNATIONAL LEVEL(April 1, 2015)

FOREIGN MARKETS ENTRY MOTIVES AND STRATEGIES OF POLISH EXPORTERS(April 1, 2015)

COMPUTER LITERACY AND USE OF ICT AS KEY FACTORS OF MICRO-ENTERPRISE SUCCESS(April 1, 2015)

Other interesting articles:

KVALITA ZIVOTA: TYPOLÓGIA EURÓPSKYCH MIEST POMOCOU KLASTROVEJ ANALÝZY
E+M Ekonomie a Management (October 1, 2012)

SOCIO-EKONOMICKÉ ASPEKTY BUDOVANIA DÔVERY NA ELEKTRONICKÝCH OBCHODNÝCH PLATFORMÁCH
E+M Ekonomie a Management (October 1, 2010)

DIMENZIE PODNIKANIA A VZDELÁVANIA A ICH IMPLIKÁCIE V EKONOMIKE SLOVENSKA
E+M Ekonomie a Management (October 1, 2011)

SIMULTÁNNE RIADENIE EKONOMIKY A PROCESOV ZNALOSTOU PRIDANEJ HODNOTY
E+M Ekonomie a Management (January 1, 2011)

PREFERENCIE VYSOKOSKOLSKÝCH STUDENTOV V PROFESIONÁLNOM ZIVOTE A ICH PREDSTAVY O VLASTNOM PODNIKANÍ
E+M Ekonomie a Management (January 1, 2011)

MIERA REGIONALIZÁCIE INOVACNÝCH POLITÍK A JEJ VPLYV NA INOVACNÚ VÝKONNOST REGIÓNOV
E+M Ekonomie a Management (January 1, 2010)

APLIKÁCIA VIACROZMERNÝCH METÓD PRI MERANÍ CHUDOBY
E+M Ekonomie a Management (January 1, 2010)

Publication: E+M Ekonomie a Management
Author:
Date published:
Language: Czech
PMID: 87104
ISSN: 12123609
Journal code: EMEM

[ILLUSTRATION OMITTED]

MEDZINARODNE VZTAHY Autori: Jaroslav Straka, Jozef Klavec Nakladatelstvi: Vysoká skola ? Sládkovicove a Compacto, Dunajská Streda, 2007.

Pri prílezitosti zivotného jubilea jedného ? hlavnych autorov sa mi dostala do rúk kniha s názvom "Medzinárodné vzt'ahy". Hocí uzrela svetlo sveta ? roku 2007, casi odbornej verejnosti sa uz s ńou oboznámila a ohlasy na ńu sú len a len pozitívne. Publikácia opáf nesklamala, práve naopak, bola som len príjemne prekvapená priblízením a cítlivym spracovaním róznych otázok medzinárodnych vzfahov. Na právníckych fakultách sa tento predmet studuje ? nadváznosti na medzinárodné pravo.

Ide o skúsenych autorov, ktorí odbornej verejnosti na Slovensku, ale i ? zahranicí sú dlhsí cas dobre známí,

Prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc. je dekanom na Fakulte sociálnych stúdii VSS a profesorom na Fakulte prava Janka Jesenského Vysokej skoly ? Sládkovicove, ako aj na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela ? Banskej Bystricí, Pósobil na Katedre medzinárodného prava Právnickej fakulty Univerzity Komenského ? Bratislave, ako aj na dalsích asi tridsiatich univerzitách na celom svete. V roku 1978 vyhral medzinárodny konkurz rakúskej vlády a rok pósobil na Viedenskej univerzite, kde neskór pósobil este níekoíkokrát, Napísal prvé slovenské dejiny diplomacie, niekoíko monografí, ucebnych textov a viae nez tristo stúdii a odbomych clánkov ? domácich i zahranienyeh vedeckych zborníkoch. Zaoberá sa problematikou medzinárodnych vzfahov, diplomacie, terorizmu, vysfahovalectva do USA, vyvojom miest ? stredoveku, problémom pravosti kráfovskych privilégií atd'. Je nositeíom Národnej ceny CSR a d'alsích ocenení. Bol vedúcim vyskumného kolektívu ? Prahe pre vyskum historického vedomia, clenom Rady vysokych skól Slovenska, predsedom komisie pre postavenie mensín ? Ceskoslovensku, podieíal sa na medzinárodnych vyskumnych projektoch Übergänge zur Demokratie, Historikerstreit i? Europe, Europe of Regions atd'. Je clenom správnej rady Medzinárodného klubu pre mierovy vyskum s konzultatfvnym statusom pri ekonomíckej a sociálnej rade ECOSOC - OSN, Ligy pre íudské prava ako aj Správnej rady Slovenského národného strediska pre íudské prava.

PhDr, Jozef Klavec, PhD. vyucuje na Katedre politologie FFUK ? Bratislave Medzinárodné vzfahy a ? ich rámei Dejiny svetovej politiky a Teóriu medzinárodnych vzfahov. Okrem toho sa venuje problematike Stredného vychodu, terorizmu a vyuzitiu dokumentárneho filmu vo vyuebe medzinárodnych vzfahov. Je autorom monografie Úvod do studia medzinárodnych vzfahov a bezpecnosti a monografie Terorizmus ako politicky fenomén, Je tiez autorom viacerych clánkov ? tejto oblasti, Je clenom Slovenského zdruzenia pre politické vedy, Slovenskej orientalistickej spolocnosti a Slovenskej spolocnosti pre zahranienú politiku.

Ciefom autorov publikácie je poskytnúí základny prehíad o vyvoji medzinárodnych vzfahov, súcasnych problémoch i perspektívach ako aj o ich teoretickej reflexií. Dóraz sa kladie na historicky vyvoj politického systému vo svete, jeho komponenty, vzfahy a zákonitosti s osobitnou pozornosfou na medzinárodné vzfahy Slovenskej republiky. Taziskové problémy medzinárodnych vzfahov ? historickom vyvoji, teoretické otázky ako aj aktuálne problémy a moznosti konfliktov majú dólezity medzinárodny aspekt, ktorému trebavenovaf mimoriadnu pozornosf. Ako uvádzajú autori, Karl Deutsch povazuje medzinárodné vzfahy za umenie a vedu o prezití fudstva. Siroky rozsah problematiky medzinárodnych vzfahov núti autorov zameraf sa na oblasti, ktoré povazujú ? híadiska studentov právnickych fakúlt za taziskové, a ktoré sa nebudú prekryvaf s inymi predmetmi studia, najmä historickymi ? híadiska vyvoja statu a prava. Tafisko polozené napriklad na problematiku diplomacie a diplomatického protokolu vychádza ? potreby komplexnosti tejto problematiky ako aj vyznamnosti pri stúdiu medzinárodnych vzt'ahov. Rózne oblasti tejto problematiky mozno analyzovaf na rozdielnych úrovniach i ? rozlicnom rozsahu podía dôlefitosti a vyznamu, ktory im autori prikladajú ? híadiska potrieb práce, porovnávania a zovseobecnenia. Publikácia si súcasne kladie za úlohu pomôcf posluchácom prava zorientovaf sa ? zlof item vyvoji medzinárodnych vzt'ahov ? histórii i ? súcasnosti, V medzinárodnych vzfahoch zohráva dólefitú úlohu charakter mocenskej rovnováhy, struktúra svetového politického systému, úloha veímocí a ostatnych státov, charakter multipolarity, hégémonie a bipolarity, národny záujem a globalizácia, zahranicná politika a konflikty, to vsetko predstavuje fafiskové otázky danej problematiky. Pritom je základnou tendenciou medzinárodnych vzt'ahov posilńovanie vzájomnej závislosti (interdependence).

Ako autori vo svojom diele uvádzajú, pretoaj vpriebehu 20. storocia sa charakter vzt'ahov medzi státmi radikálne zmenil. Koloniálne a polokoloniálne vzfahy dostali novy rozmer a problem závislosti sa menil. V súcasnosti do tychto vzt'ahov vstupujú politicky samostatné státne útvary (prípadne aj hospodárske subjekty) a ekonomické sily sa prelievajú cez národné hranice. Pritom je potrebné vytvorif podmienky stability, bezpecnosti a priestoru na spoluprácu medzi státmi a regulovaf správanie státov ? medzinárodnom systčme. Treba vychádzaf ? toho, fe konflikt medzi státmi mofe ohrozif nielen ich stabilito, ale aj cely system medzinárodnych vzt'ahov. Preto je potrebné venovaf sa aj kooperatívnej bezpecnosti (cooperative security), ktorá sa sústred'uje na preventívne opatrenia na zamedzenie vzniku agresie alebo jej rozsírenie, V súvislosti so spoluprácou pri zarucení bezpecnosti alebo pri náhlych, nepredvídanych zmenách ? medzinárodnej situácii, prípadne necakanych vymenách politickych elít ? najvyznamnejsích státoch sveta, mofe byf aj iná forma rovnováhy moci a zarucenia stability medzinárodnych vzt'ahov. Je prirodzené, ze dnes, ked' fudstvo môze spôsobif dosiaí bezprecedentny konflikt, má aj potencial pre bezprecedentnú spoluprácu a rozlicné paradigmy ponúkajú rózne modely pre analyzu reality,

Autori dielo rozlofili do siestich kapitol, ktoré sú obohatené o prílohy, ktoré celé dielo doplńajú, V prvej casti práce poukazujú na najrozsírenejsie teoretické vychodiská a ? druhej casti na problematiku zahranicnej politiky, diplomacie, krízovych oblasti vo svete i zástoj Slovenskej republiky ? medzinárodnych vzfahoch. Obe casti sú organicky prepojené a autori ukazujú, fe súcasny system medzinárodnych vzt'ahov je momentálne poslednym ? chronologickom slede odlisnych historickych systémov, je vysledkom expanzie európskych státov do ostatného sveta. Najvyznamnejsím prvkom struktúry medzinárodnych vzt'ahov sú státy a pri analyze sa sústred'ujú na kvalitu úcastníkov a ich vzájomnych vzt'ahov. Súcasny svet teda predstavuje s iet' vzájomnych vzt'ahov medzi státmi, záujmovymi organizáciami a jednotlivcami ? politickej, hospodárskej, financnej, bezpecnostnej, politickej, kultúrnej oblasti, ale aj ? inych oblastiach, Závislosf ? jednotlivych regiónoch sveta ? jeho civilizacnych centrách nadobudla globálny charakter. Pojem globalizmus vyjadruje vzájomnú prepojenosf a závislosf casti svetového systému, Tradicná sila a úloha státu ? procesoch globalizácie slabne úmerne tomu ako rastie sila a vplyv vyznamnych "globálnych hrácov" a súcasne vsak rastie aj vyznam regiónov. Tafko je dnes odhadnúf, kde sa tieto trendy zastavia, ako sa budú transformovaf a aké budú ? d'alsom období ich konkrétne dopady. Uf dnes vsak vidief aj prirodzené obranné mechanizmy ? medzinárodnych vzfahoch, vznikajú napríklad aliancie státov, ktoré koordinujú svoju medzinárodnú politiku, legislatívu, hospodársku a bezpecnostnú politiku. Európska únia by mohla byf vzorom tychto snáh. Antiglobalizacné aktivity sa stávajú súputníkom procesov globalizácie, ich predstavitelia sa tief organizujú a spájajú, teda globalizujú sa, Dialog a konfrontácia s odporcami globalizácie sú súcasfou globalizacnych procesov. Sociálna súdrfnosf a sociálne vzfahy nadobúdajú na váf nosti ako základny fenomén kvality f ivota.

Záverom autori poukazujú na efektívnosf medzinárodnych vzt'ahov Slovenskej republiky, ktorá závisí predovsetkym od vnútorného vyvoja a stability statu, Je potrebné preto dosiahnuf vnútorny politicky konsenzus ? rozhodujúcich otázkach zahranicnej politiky, Z toho dôvodu je dolefitá aj úloha politickych strán a ich predstaviteíov, pre ktorych by mali byf prvoradé práve záujmy Slovenskej republiky. Národné respektive státne záujmy Slovenskej republiky a jej medzinárodné závázky nemôf u byf ? rozpore,

Vyvin medzinárodnych vzt'ahov Slovenskej republiky treba hodnotif ? híadiska historickej analyzy ich realizácie ? konkrétnom prostredí jednotlivych udalostí ci problémov, postojov jednotlivych subjektov i Slovenskej republiky. Len tak sa nám zobrazí realita slovenskej politiky alebo politiky na Slovensku aj ? medzinárodnych vzt'ahoch.

Celé dielo odkazuje na bohaté pramene, ktoré problematiku medzinárodnych vzt'ahov blizsie upravujú a rozsirujú obzor studentom i odbornej komunite. Dielo je urcené studentom právnickych fakúlt, ktorí sa zaoberajú róznymi otázkami medzinárodnych vzt'ahov, ako i sirokej odbornej verejnosti.

Author affiliation:

doc. JUDr. Alena Paulicková, PhD.

Vysoká skola ? Sládkovicove

Fakulta prava Janka JesenskéhoPeople who read this article also read:

LanguageArticle
EnglishSri Lanka: Women Journalists Want to Speak Out
EnglishBedell Guitars To Give Away 1965 VW "Magic Bus" at NAMM
EnglishLingual tonsil hypertrophy causing severe dysphagia: Treatment with plasma-mediated radiofrequency-based ablation (Coblation)
EnglishLarge Juxtafoveal Telangiectasia

The use of this website is subject to the following Terms of Use