Yönetim Inovasyonu

As a result of the globalization process, the world has become a single market; in addition to this, only one production platform has emerged producing similar products and services. Companies need to make innovation about price, product, process, experience, marketing to make these products prefened. No matter what types of innovations are handled, the important thing is to use the advantages of various environmental situations effectively for the firm's well being. Without being different, vicious cycle will not be ended. To focus on different innovation forms, management innovation is a must. The aim of this study is to handle the importance of management innovation and the need for it in practice and analyze the effects of it on developing management concept. Key Words : Innovation, Management Innovation. JEL Classification Codes : MIO. Özet. Küresellecme sürecine bagli olarak dünya hizla tek bir pazar haline gelmiç, buna karsilik da tek bir üretim platformu ortaya çikmiçtir. Bu da piyasada birbirine benzeyen ürün ve hizmetlere neden olmaktadrr. Tüketicinin emtialasmis bu mallan tercih noktasi, isletmelerin flyat, ürün, sürec, deneyim, pazarlama gibi açilardan inovasyona gitmesine baghdir. ínovasyonun cecidi ne olursa olsun, önemli olan, içletmenin içinde bulundugu degiçken çevrenin saglayacagi firsatlan, içletmenin yaranna dönüctürebilmektir. Farklilik yaratilmadan kisrr döngü cözülemeyecektir. Farkh inovasyon türlerinden bir veya birkaçi üzerinde odaklanabilmek için yönetim inovasyonuna ihtiyaç vardrr. Bu çahçmamn amaci da, yönetim inovasyonunun önem kazanan yeri ve gerekliligini teori ve uygulama boyutunda ele alarak, geliçen yönetim anlayiçina etkilerini incelemektir. Anahtar Sözcükler : Yenilik, Yönetim inovasyonu.

© Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship 2010. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use