Latest articles from "Sosyoekonomi":

Sorgun Kazasi XIX. Yüzyil Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dagilimi ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir Inceleme/A Study for Income Distribution and Relative Poverty on Temettuat Records of Sorgun Township in 19th Century(January 1, 2015)

Finansal Sikintinin Tanimi ve Piyasa Odakli Çözümleri: Borç Yapilandirma, Varlik Satisi ve Yeni Sermaye Enjeksiyonu/Definition and Market Oriented Solution of Financial Distress: Debt Structuring, Asset Sales and New Capital Injection(January 1, 2015)

Domestic Saving and Tax Structure: Evidence from Turkey/Yurtiçi Tasarruflar ve Vergi Yapisi: Türkiye Örnegi(January 1, 2015)

The Views of Tokat Tax Office Employees Regarding the Rights and Obligations of Taxpayers/Tokat Vergi Dairesi Çalisanlarinin Mükellef Hak ve Ödevlerine Iliskin Görüsleri(January 1, 2015)

Executive Summary(January 1, 2015)

Ekonomik Krizlerin Degismeyen Imdatçisi*: Maliye Politikasi/Unchanging Rescuer of Economic Crises: Fiscal Policy(January 1, 2015)

Ulastirma Sektöründe CO2 Emisyonu ve Enerji Ar-Ge Harcamalari Iliskisi/ The Relationship between CO2 Emissions and Energy R&D Expenditures in the Transport Sector(July 1, 2014)

Other interesting articles:

PROXIMATE COMPOSITION, ISOZYME AND GLUTENIN PROTEIN VARIATION AMONG INDIAN WHEAT CULTIVARS
Journal of Cell and Tissue Research (December 1, 2014)

Deliryum Patofizyolojisinde CRP, TNF-[alpha] ve IGF-'in Rolü/Role of CRP, TNF-[alpha], and IGF-1 in Delirium Pathophysiology
Noro-Psikyatri Arsivi (October 1, 2014)

Genetic dissection of yield and yield components related to sodicity tolerance in rice (Oryza sativa L.)
Australian Journal of Crop Science (December 1, 2014)

STANDARDIZATION OF SELECTIVE LETHAL DOSE OFANTIBIOTICS (HYGROMYCIN AND PAROMOMYCIN) FOR SELECTION OF TRANSGENICS IN DURUM WHEAT
Journal of Cell and Tissue Research (December 1, 2014)

Sezaryen sonrasi pulmoner tromboemboli: Olgu sunumu/Pulmonary thromboembolism after caesarean section: A case report
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Fabrika isçilerinin sigara kullanma aliskanliklari ve sigara birakma konusundaki düsünceleri/Smoking habits of factory workers and their thoughts about cessation of smoking
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Hemsirelerin çalistiklari bölümlere göre ötanazi hakkindaki görüslerinin degerlendirilmesi/Assessment of nurses' views about euthanasia according to their departments
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Publication: Sosyoekonomi
Author:
Date published:
Language: Turkish
PMID: 110926
ISSN: 13055577
Journal code: SSYK

Acknowledgement

The early version of this paper is also being printed in the symposium book of 7th Anatolia Business Administration Congress which was held by Hitit University, on May 8-10, 2008, in Corum.

Beyan

Bu makale 8-10 Mayis 2008 tarihlerinde Çorum'da Hitit Üniversitesi tarafindan gerçekleçtirilen VII. Anadolu içletmecilik Kongresi'nde sunulan "Yönetim Inovasyonu" baslikli tebligin genisletilmesiyle hazirlanmistir.

1. Giris

Dünya 21. yüzyila girerken beraberinde çok önemli degiçimlerin de geldigi gerçegiyle karçi karçiya kalmiçtir. Son 7-8 yildir çok farkh bir dünya söz konusudur. Özellikle iç, bilim ve teknoloji dünyasi bu farkhlaçmamn odaginda yer almaktadir. Yeni teknolojiler, yeni buluslar bir taraftan insan yasamini derinden etkilerken diger taraftan da iç dünyasimn temei çaliçma ilkelerini radikal degiçimlere ugratmaktadir. î§ dünyasi ise bu etkilenmenin yam sira dünyadaki ekonomik ve sosyal yapimn geçirdigi degiçimlerden de çiddetli bir biçimde etkilenmektedir.

Ortaya çikan degiçimleri tetikleyen en önemli olgu ise "küresellecme" kavramidir. Diger bir deyiçle dünyamn hizla tek bir pazar, tek bir üretim platformu haline gelmesidir. Benzer ürünleri üreten binlerce firma ve bu ürünlere ulaçabilme olanagina sahip tüketiciler bulunmaktadir. Tum bunlann sonucunda ise piyasamn "aymlaçmiç" veya "emtialasmis" birçok ürünle dolmasi durumuyla karsi karsiya kahnmaktadir. Tüketici bu durumda fiyat kiyaslamasi yapmakta ve en ucuz fiyati, en uygun Ödeme ve teslimat koçullan olan ürünleri tercih etmektedir.

"Emtialasma" ve buna bagli olarak sürekli daha ucuz mal satma kisirdöngüsünü açmanin en önemli çikiç noktasi sürekli olarak inovasyon yapmak, sira dici ve carpici uygulamalarla rüketiciyi ikna etmektir (Kinm, 2007: 22-29).

Inovasyon çok farkh alanlarda gerçekleçtirilebilir. Bunlar arasmda ürün, sureç, deneyim, pazarlama vb. inovasyonlar sayilabilir. Bu yaklaçimlar genellikle teknoloji ve ürün odakh olarak ortaya çikmaktadir. Inovasyonun "iç ile teknolojinin kesi§me noktasmda yeni bir deger yaratma becerisi" olarak tanimlamanin özünde bu yakla§im görülmektedir (Davila ve digerleri, 2007: 26-32).

Ancak teknoloji ve ürün odakh inovasyonlann kisa zamanda taklit edilmesi ve ömürlerinin kisa olmasi, firmalann kolayca taklit edilemeyecek, uzun ömürlü bir inovasyon anlayiçma geçmesini zorunlu kilmaktadir. Aynca çok farkh inovasyonlann yapilmasina elveriçli bir ortami yaratacak inovasyon yaklaçimina ihtiyaç vardir; yönetim inovasyonu.

Yönetim inovasyonu kavramim açikhga kavuçturabilmek, temei bileçenlerini ortaya koyabilmek için öncelikle inovasyon kavramimn açiklanmasi gerekmektedir.

2. inovasyon Nedir?

OECD ve Avrupa Komisyonu tarafindan hazirlanan ve TUB IT AK tarafìndan Turkçeye çevrilen Oslo Klavuzu, inovasyonu açagidaki çekilde tanunlamaktadir:

"Yenilik, içletme ici uygulamalarda, içyeri organizasyonunda veya dis iliçkilerde yeni veya önemli derecede iyileçtirilmiç bir ürün (mal veya hizmet) veya sürec, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleçtirilmesidir (2005, Oslo Klavuzu: 5). Tammda, inovasyon kavrarm "yenilik" olarak tercüme edilmiçtir. Ancak bu konuda "yenilik" kavramimn farkh anlamlarda yorumlanmasi sakincasi dogmaktadrr. Örnegin her yenilik Oslo'da yer alan temei nitelikleri taçiyamayabilmekte ve ticari amaçh, rekabet gücünü arttirici etki yaratamayabilmektedir. Bu yüzden "inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilmesi daha uygun olmaktadir (Altun, 2007: 72-85; Kinm, 2007: 15-16; Oslo Klavuzu, 2005). Bu tammda öne çikan nokta ise, yaratilan inovasyonun her ne tür olursa olsun ortak özelligi pazarlanabilir olmasi, ekonomik kazanimlar saglamasidir (Akyos, 2005: 6-12).

3. inovasyon Çeçitleri

inovasyon çok farkh çekillerde uygulanmakta ve farkh isimler almaktadir. Oslo Klavuzu'nda dort tür inovasyon aynmi yapilmiçtir. Bunlar; ürün, sürec, pazarlama ve organizasyonel inovasyonlardir.

Bunun yaninda literatürde duzen bozucu, stratejik deneyim, uygulama, alt pazar, açik, kesiçim, marka ve yönetim inovasyonu gibi farkh kavramlann kullanildigi görülmektedir (Oslo Klavuzu, 2005: 5; Grant, 2007: 10; Kinm, 2007: 8; Hamel & Breen, 2007: 12; Aydrn, 2008: 114; Johansson, 2007: 15).

Oslo Klavuzunda belirtilen inovasyon türlerinin temei özellikleri çu çekildedir (Gök, 2006: 1-27):

- Ürün Inovasyonu: "Bir ürün yeniligi mevcut özellikleri veya öngörülen kullanimlarma göre yeni ya da önemli derecede iyileçtirilmis. bir mal veya hizmetin ortaya konulmasidir. Bu, teknik özelliklerde, bilesenler ve malzemelerde, birlestirilmis yazihmda, kullanici kolayliginda ve diger içlevsel özelliklerinde önemli derecede iyileçtirmeleri içermektedir." Ürün inovasyonuna örnek olarak nefes alabilen tekstil ürünleri, cep telefonunda kameralar, yeni içlevsel özellikleri olan gida ürünleri, bankacilik veya fatura Ödeme sistemleri gibi internet hizmetleri vb. sayilabilir.

- Sürec inovasyonu: "Bir sürec yeniligi yeni veya önemli derecede iyileçtirilmis. bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleçtirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, teçhizat ve/veya yazilimlarda önemli degiçiklikleri içermektedir". Sürec inovasyonuna örnek olarak otomasyon techizaü, sürecleri ayarlayabilen gerçek zamanh sensörler, lazer kesim araçlari, otomatik ambalajlama, mal ve envanter kaydi için taçinabilir tarayicilar ve bilgisayarlar vb. örnek sayilabilir.

- Pazarlama Inovasyonu: "Bir pazarlama inovasyonu ürün tasanmi veya ambalajlamasi, ürün konumlandirmasi, ürün tamtimi (promosyonu) veya fiyatlandirmasinda önemli degiçiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir." Pazarlama inovasyonuna örnek olarak, bir vücut losyonu §i§esinin tasanmmin temelden yenilenmesi, mücterilerin ürünleri dekore edilmis. odalarda görmelerini saglayan, temalara göre tasarlanmis. mobilya satis, odalan vb. sayilabilir.

- Organizasyonel inovasyon: "Bir organizasyonel yenilik, firmanin ticari uygulamalannda, içyeri organizasyonunda veya diç iliçkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasidir". Organizasyonel inovasyona örnek olarak, firma faaliyetleri için entegre bir izleme sisteminin ilk kez gerçekleçtirilmesi, farkli departmanlann bilgiye eriçim ve bilgi paylaçiminin iyileçtirilmesi amaciyla resmi ve gayri resmi çahçma ekiplerinin ilk kez oluçturulmasi vb. sayilabilir.

Diger inovasyon türlerini de kisaca tanimlamak yararli olacaktir.

- Duzen bozucu (stratejik) inovasyon: Yepyeni, sifirdan pazar yaratan inovasyon anlamina gelmektedir. Bu inovasyonlar sektörlerde yerleçik ürün, rekabet ve pazarlama düzenlerini bozdugundan dolavi bu ismi almaktadirlar. Örnegin Sony finnasinin 1970'lerin sonunda geliçtirmis. oldugu Walkman'ler, daha öncesinde büyük ve pahali olan muzik sederini alamayan gençler için müthis. bir buluç olarak ortaya çikmiçtir. Yine Hindistan kökenli Tata Motors çirketinin 2200$' lik otomobil çahçmasi duzen bozucu bir inovasyon örnegidir (Kirim, 2007, Karli Büyüme: 14-16).

- Deneyim Inovasyonu: Mücterilerin "mevcut" ürün ve hizmetleri kullanma "deneyimlerini" çok keyifli, ho§ veya çok güvenilir hale getirecek buluçlardir. Bu inovasyona örnek olarak, Koton firmasinin eçleri aliç-veriç yapan beylerin keyifle vakit geçirebilecegi ve ücretsiz ikramlar alabilecekleri mini kafeteryalar hazirlamasi, Starbucks 'in mücterilerinin çok farkli zevklerine hitap edebilecek yaklaçik 19.000 farkli kahve seçenegi sunmasi verilebilir (Kinm, 2007, Deneyim: 4-30).

- Uygulama Inovasyonu: Mevcut teknolojilerin yepyeni pazarlar (kategoriler) geliçtirmek amaciyla kullanilmasidir. Örnegin, General Motors §irketi, ABD silahh kuwetleri tarafindan askeri birliklerin, denizaltilann yerlerini saptama amaciyla geliçtirilmis. olan Global Konum Belirleme Sistemi 'ni (Global Positioning System, GPS) otomotiv piyasasina uygulamis. ve bugün çok baçanli bir ürün olan OnStar'i geliçtirmiçtir (Kirim, 2007, Karli Büyüme: 14-16).

- Alt Pazar inovasyonu: Mevcut pazardaki haliyle bir ürün veya hizmeti tüketemeyen kitleiere, ödeyebilecekleri fiyat ve basitlik düzeyinde yeni ürün ve hizmetler geliçtirip, karh büyüme alani yaratilmasidir. Canon'un, IBM ve Kodak gibi firmalann ürettigi pahali ve karmaçik fotokopi makinalanmn karçisina daha ucuz, basii ve kücük masaüsrü fotokopi makinalan geliçtirmesi, Pegasus firmasmin hayatinda hiç uçaga binmemiç ve belki de binemeyecek olan kitleleri uygun fiyat ve koçullarla uçak mü§terisi haline getirmesi örnek olarak verilebilir (Kinm, 2007, Alt Pazar: 4-30).

- Açik Inovasyon: Inovasyonun sadece içletmenin kendi büny esinde yapmiç oldugu çahçmalarla degil, dünyamn her yerinde yenilikçi fikirler üreten bilim insani ve mühendislerin çahçmalannm bir havuzda toplanarak gerçeklestirilmesidir. Örnegin, Procter&Gamble (P&G) tum dünyada 27 AR-GE laboratuvannda 8 bin bilim adamiyla çaliçmakta, 36 bin patent ve 60 bin marka tesciline sahip bir firma olarak açik inovasyondan yararlanmaktadir. Firmanin yillik cirosu 70 milyar dolara yakin ve marka degeri de 23 milyar dolar düzeyindedir (Aydin, 2008: 1 14-1 18).

- Kesiçimci Inovasyon: Birbirinden tamamen farkh alanlann bir arada kullanilarak sasirtici, çaflcl ve yepyeni ürünlerin, farkh bir konseptte sunulmasidir. Örnegin babasi Lübnanh olan Kolombiyah cariaci Shakira, Arap ve Latin timlanni, o güne kadar yapilmayan bir müzikte birleçtirmiç ve Amerikan tonlanyla uyumlaçtirmiç sonuçta da baçta Amerika olmak üzere tum dünyada büyük firtinalar koparmiçtir (Johansson, 2007: 82-93).

4. Yönetim Inovasyonu Nedir?

"Yönetim inovasyonu" kavrami literatürde son yanm asirdir kullamlagelmektedir. Bu sürecte, Chandler, 1962; Tichy & Sandstrom, 1974; Teece, 1980; Kimberly & Evanisko, 1981; Stjernberg & Philips, 1993; Abrahamson, 1997; McCabe, 2000; Fiss & Zajac, 2005 gibi yazarlar kavramla ilgili yayinlar ortaya koymuçtur (Mol, M., 2006: 5-7). Son dönemde ise ünlü stratejist Gary Hamel, konuyu ayrmtih bir biçimde incelemektedir (The Challange Today: Changing the Rules of the Game, 1998; Leading the Revolution, 2001; Inside the Innovation Lab, 2006; The Why, What and How of Management Innovation, 2006; The Future of Management, 2007; E§ik Atlayan Sirketlerin Sun Yönetim ínovasyonunda, 2007).

Yönetim inovasyonu, yönetim içinin yapihç biçimini büyük ölcüde degiçtiren veya ahçilagelmiç örgütsel biçimlerde önemli ölcüde degiçiklik yaparak örgütsel amaçlan ilerleten her çeydir (Hamel & Bren, 2007: 15-18). Yönetim inovasyonu yöneticilerin ne yaptigim ve nasil yaptigini da degiçtiren yönetim ilkeleri ve sürecleridir (Hamel, Capital, 2007:9-12).

Yönetim inovasyonu aym zamanda örgütsel yapi ve rollerde deger yaratici degiçimleri de kapsamaktadir. Yönetim inovasyonu, içletmenin çevresini oluçturan tum paydaçlarla kendisi arasindaki iliçkilerin guçlendirilmesi, sürekliliginin saglanmasi noktasinda önemli bir katalizör içlevi görecek bir yaklaçun biçimidir (Lynch, 2007: 2-10).

4.1. Neden Yönetim inovasyonu?

Son yanm yüzyilda bilimde, teknolojide, yaçam tarzlannda tanikhk edilen çok önemli degi§ikliklerle kiyaslandiginda, yönetim uygulamalannin çok yava§ bir evrim geçirdigi görülmektedir. Hala Taylor'un, Weber'in geliçtirdigi kavramlar kullanilmakta, oluçturduklan örgüt modellerinden yararlanilmaktadir. Hiyerarçiler törpülenmekle beraber varliklanni sürdürmekte, çahçanlar ne kadar zeki ve üretken olursa olsun, onlardan yönetim kararlannin arkasinda itaatkâr bir biçimde siralanmalan beklenmekte, alt düzey yöneticiler hala üst düzey yöneticiler tarafìndan atanmakta, stratejiler tepede oluçturulmakta, yönlendirmeler hala büyük unvanli ve maaçli kimseler tarafìndan yapilmaktadir.

Modern yönetim XX. yy baçinda elde ettigi yüksek gelarne ivmesini ne yazik ki koruyamamiç ve bugünlere gelindiginde çok büyük meydan okumalarla karçi karçiya kahnmiçtir. Bunlari çu çekilde özetlemek mümkündür: (Hamel & Bren, 2007: 9).

- Degiçimin hizi arttikça giderek daha fazla çirket oyundan dücmektedir. Son ara§tirmalar sektör liderliginin daha sik el degi§tirdigini ve rekabet avantajinin hiç olmadigi kadar süratle açindigini göstermektedir.

- Kamu etkisinin azalmasi ve teknolojinin olçeksizleçtirici etkileri pazara giri§ engellerini carpici biçimde azaltmakta ve sonuçta oligopoller bölünerek rekabetçi "anarçi" yükselmektedir.

- Sirketler kendilerini giderek daha çok, kismen kontrol edebildikleri "deger çebekelerinin" ve "ekosistemlerin" ortasinda bulmaktadirlar. Neticede rekabete dayanan sonuçlar pazardaki gücten çok ustalik isteyen müzakerelerin ürünü haline gelmekte, bu durum çirketlerin kontrol düzeyini giderek azaltmaktadir.

- Yere çakili olmayan her çeyin dijitalleçtirilmesi, varligini fikri mülkiyete borçlu çirketleri tehdit etmektedir. îlaç firmalan, film stüdyolan, yayimcilar ve moda tasarimcilan enfonnasyonu ve fikirlerin özgür olmak istedigi bir dünyaya uyum saglamak için mücadele etmektedirler.

- Internet pazarhk gücünü hizla üreticilerden tüketicilere kaydirmaktadir. Bugün mücteriler hiç olmadigi kadar kontrol sahibidir ve vasat ürün/hizmetlere giderek daha az yer kalmaktadir.

- Stratejilerin yaçam süreleri giderek azalmakta, yeni ürünler hrzla demode olmaktadir Bugünün baçan parabolü çogu kez kisa ve keskin bir sivridir.

- Iletiçim maliyetlerinin hizla dücmesi ve küresellesme, sektörleri asín dücük maliyetli rakiplerle karsi karçiya birakmaktadir.

Tüm bu meydan okuyan geliçmeler yeni örgütsel ve yönetsel yetenekleri gerektirmektedir. Giderek daha yikici hale gelen dünyada ayakta kalabilmek ve sürdürülebilir bir büyüme saglamak için çirketler faaliyetler bakrmindan verimli ve stratejik acidan da uyarlanabilir duruma gelmelidir. Kar maq Ianni koruyabilmek için kural yikici inovasyonlar yapabilmelidir. Karçilanndaki rakipleri yaraticihk ve dücüncede geride birakmak için, çahçanlanni nasil esinlendireceklerini bilmeleri gerekir.

4.2. Yönetim Inovasyonunun Diger inovasyonlardan Farki Nedir?

Inovasyonun çok farkh furieri bulunmaktadrr. Her tür içletme baçansina kendi katkismi yapmakta, ancak bunlar kendi içinde, daha çok deger yaratma ve rekabetçi özellikler açismdan degerlendirildiginde hiyerarçik bir srra ortaya çikmaktadir. Açagida, bu siralamayi görmek mümkündür.

Sekil l'de de görüldügü gibi piramidin tepesinde yönetim inovasyonu yer almaktadir. Bu yapilanmanin temei nedenleri çunlardir:

- Piramidin tabamnda içletme (organizasyonel) inovasyonu vardrr. içletme inovasyonu genellikle haberleçme ait yapisimn kalitesine dayamr. Ancak donamm ve yazihmdaki avantajlar hrzla yayginlaçir ve bu konudaki avantajin kaybolmasma yol açar.

- Ürün inovasyonu bir çirketi çok iyi bir noktaya ta§imada önemli bir faktördür. Ancak uygulanabilir bir patent korumasi yok ise ürünün avantajlan hizh biçimde yok olacaktir. Sonuçta ürün inovasyonu bir çirkete nadiren sektör liderligi saglamaktadir. Örnegin Nokia'nm super ince cep telefonu tasanmini geliçtirmek Samsung'un sadece birkaç yihni almiçtir.

- Stratejik inovasyon bünyesinde yeni iç modelleri, yeni sürecler taçryan bir kavramdir. Stratejik inovasyonlar sahiplerine çok büyük kazançlar saglayabilir. Ancak açiga çikartilmasi ve etkisiz hale getirilmesi çok zor degildir. Örnegin, Pegasus havayollannin pazann alt segmentine hitap edecek ve hiç uçmayanlan uçak yolcusu yapacak ucuz ve güvenli uçuç stratejisi kisa zamanda sektördeki, Atlas Air, Iz Air gibi diger havayolu çirketleri tarafindan taklit edilmiçtir.

- Piramidin en üsründe yer alan yönetim inovasyonu ise kopyalanmasi zor ve benzersiz bir avantaj yaratma kapasitesine sahiptir. Bunun temei nedeni ise bünyesinde temei aykinhklar ta§imasidir. Özellikle tepe yönetiminin geleneksel konumlanni sorgulamasi ve köklü yönetim inançlannin terk edilmesini zorunlu kilmasi kopyalanma olasiligim oldukça azaltmaktadir.

4.3 - Yönetim Inovasyonu Her Kosulda Üstünlük Yaratir mi?

Her yönetim inovasyonu rekabet avantaji yaratmamakta, bir kismi simrh etki yaratip, bir bölümü ise yanh§ yöne götürebilmekte, belki birçogu da tarn kar§ihgini ödememektedir. Ancak bu durum diger inovasyon türleri için de geçerlidir. Bu koçullarda önemli olan çok sayida inovasyon olu§rurarak en iyilerini yakalayabilmektir (Dearlove, 2006:4-8).

Aynca tek bir baçanli atilim rekabetçi karlan sonsuza kadar sürdüremeyecektir. Önemli olan seri inovasyonlarla bu yapiyi sürekli kilabilmektir. Örnegin Google dünyamn lider arama motoru olmasma karçin neredeyse her ay yeni bir özellik sunmaktadir; bunlar, dünyanm en büyük kürüphanelerinde nadir kitaplan arama imkâmndan istenilen yerin uydu fotografim görüntülemeye, binlerce akademik yaymi tarn metin olarak sunmaktan bir önceki gecenin televizyon çovlarimn metinlerini okuyabilmeye kadar gidebilmektedir (Kelley & Littman, 2007: 49-69).

Yönetim inovasyonu, özellikle; uzun zamandir var olan geleneklere meydan okuyan yönetim ilkelerine dayamyorsa, sistemsel bir yapiya sahipse ve sürekli yenilik çabalanmn bir parçasi ise rekabet avantaji yaratabilir (Bernhut, 2001: 1-16).

4.4. Yönetim Inovasyonunun Temei Bileçenleri Nelerdir?

Yönetim inovasyonunu olu§turan temei bileçenler a§agida yer almaktadir (Hamel, 2007: 72-84, Hamel & Bren, 2007: 9):

- Yönetim inovasyonunun temelinde öncelikle cesaretli ve tutkulu olmak vardir. Cünkü yönetim inovasyonu büyük meydan okumalara karsi cesaretle, azimle, tutkuyla karçi çikabilmeyi zorunlu kilmaktadir,

- Inovasyonu herkesin ici haline getirebilmek,

- Yönetim sistemlerini çahçanlarin tum yeteneklerini her gün içlerinde kullanmayi isteklendirecek çekilde yeniden yaratmak ve böylece herkesin en iyiyi verdigi bir çirket oluçturabilmek,

- Yaratici dücünmeyi kisitlayan yönetim dogmalanni ortadan kaldiran bir sürec oluçturmak,

- Yeni yakla§rmlar ortaya çikarabilecek yeni yönetim ilkeleri oluçturmak,

- Ahçilmadik ama etkin yönetim uygulamalan olan kuruluçlann deneyimlerinden yararlanmak,

- Sürekli inovasyon odakh çaliçan sistematik bir inovasyon yaklaçimina sahip bir örgüt yapisi oluçturmak.

4.5. Uygulamada Yönetim inovasyonu

Yönetim inovasyonunun, diger inovasyon türleri ile karçilaçtinldiginda, rekabet avantajinda çaflCl ve kalici degiçiklikler yaratmada benzersiz bir güce sahip oldugu görülmektedir. Öyle ki ortaya koyulan yenilikleri rakiplerin algilayabilmesi ve tepki verebilmesi birkaç on yili bulabilmektedir. Cünkü özellikle çok sayida yönetim sürecine yayilan inovasyonlar agini kapsayan sistemsel avantajlan kopyalamak rakipler için oldukça zordur (Hamel & Bren, 2007: 69).

Uygulamaya bakildiginda bu konuda gerçekten baçanyï yakalamiç önemli çirketler görülmektedir. Uygulama konusuna geçmeden önce dikkati çekici bir noktayi belirtmek gerekir; yönetim inovasyonu kavram olarak yeni tartiçilmaya baçlansa da uygulamada yakla§ik bir asirdir var olan bir yakla§imdir.

Bu uygulamalann ömeklerini bir özet halinde açagida görmek mümkündür (Hamel, G., 1998; Koçel, T., 2005; Bernhut, S., 2001; Skarzynski, P. and Muller, A., 2008; Dearlove, D., 2006; Hamel, G., 2007; Kimkoglu, N. G., 2004; Kelly, T. & Littman, J., 2007; Hamel & Breen., 2007; Altun, S., 2007; Kinm, A., 2007; Aydin Ö. Capital, 2008):

- XX. yy.in en etkili yönetim buluçusu Frederick Winslow Taylor'dur ve listenin baçinda yer almaktadir. Taylor verimlilik odakh bir örgüt yapisi kurmayi hedeflemi§tir. Bu amaçla ilk kez zaman ve hareket etüdlerini gerçekleçtirmi§, i§ standartlanni belirleyerek etkin ve verimli çaliçan ve bunu sistematik kale getiren bir örgüt oluçturmuçtur. Taylor'un yönetime katkisi fabrika üretkenliginin bir asn açkin süredir sürekli artmasiyla kanitlanmiçtir. Örnegin 1890-1958 yillan arasinda çahçma saati bacina dücen ürün imalati ABD'de yaklaçik beç karma çikmiçtir.

- Geçmiçten bugüne etkisi devam eden bir baçka yönetim buluçusu ünlü Alman sosyologu Max Weber' dir. Weber, bürokrasiyi sosyal örgütlenmenin doruk noktasi olarak görmüctür. Ve bu dogrultuda bir dizi ilke geliçtirmiçtir. Onun ortaya koydugu kontrol kesinlik, istikrar, disiplin ve güvenilirlik gibi kavramdir. Hala modern yönetimin temei yapi ta§lanm oluçrurmaktadir. Birçok kuruluç hala Weber türü örgütlerde yaçamaktadir.

- General Electric 1900'lerin baçinda Thomas Edison'un en önemli buluçunu, endüstriyel arastirma laboraruanni mükemmellestirmistir. GE'nin bilimsel keçif sürecine yönetim disiplini getirmesi sonucunda, Edison kendi laboraruannda her on günde bir kücük icat ve her alti ayda bir büyük atilim gerçekleçtirme potansiyeline eriçmiç, sonuçta 20.yy.m ilk yansinda GE, Amerika' daki diger tum çirketlerden daha fazla patent kazanmiçtir.

- DuPont, 1903 'te yatirim getirisi hesaplamalarmi kullamma sokarak yeni bir sermaye bütcelendirme teknigi geliçtirmiçtir. Bu teknik sayesinde önemli proj eiere mevcut sermayeyi akilci bir biçimde dagitabilmesi mümkün olmuç, bu yenilikler DuPont'un bir endüstri devri haline gelmesinde büyük katki saglamiçtir.

Procter&Gamble paketlenmiç mallar sektöründe dev bir çirkettir. Bu büyüklügün kökleri ise 1930'lara dayanmaktadir. Sirket marka konusunun gündemde bile olmadigi o dönemde markalaçma çahçmalanna ba§lamiçtir. Cisimsiz varliklara deger yaratma fikri o yillarda hayal bile edilemiyordu. Bugün ise P&G'nin açik ara ileride oldugu görülmektedir. Sirketin 2007 yih cirosu 70 milyar Amerikan dolandir ve 36 bin aktif patenti ve 60 bin marka tesali vardir. Her yil cirosunun yakla§ik %3'nü (2 milyar Amerikan dolan) Ar-Ge ve inovasyona ayiran bu çirketin iç portföyünde halen satinan 1 milyar dolardan fazla getiren 16 marka bulunmaktadir.

- Toyota, dünyamn en karli araba üreticisidir. Baçansmin temelini ise tum dünyaya tamtügi Toyota Üretim Sistemi oluçrurmaktadir. Bu sistem çalisanlann sürekli gelisme (Kaizen) felsefesi dogrultusunda faaliyetlerine dayanmaktadir. Sisteme bugün "Dücünen însan Sistemi" de denilmektedir. 2005 yilinda çirket, Japon çahçanlarmdan 540 binden fazla iyileçtirme fikri almiçtir.

- Dünyamn ilk "sanai" §irketi olan Visa, ba§ansmi bankalan bir araya getirecek bir yöntem bulmasina borçludur. Bugün Visa, 21 binden fazla finans kuruluçunu 1,3 milyar kart hamilini birbirine baglayan rül gibi bir ince agdir. Bu ag, her yil 2 trilyon dolardan fazla ali§veriç içlemi gerçekleçtirmektedir. Bu rakam ise tum kredi karti i§lemlerini yakla§ik %60'ini olusturmaktadir.

- Whirlpool, dünyamn en büyük beyaz eçya üreticilerinden biridir. 1999 yihndan beri inovasyonu bir yönetim süreci olarak kabul etmis. ve inovasyon faaliyetlerine agrrhk vermiçtir. Sonuçta ise çirket, 2005 'te 14,3 milyar dolarlik gelirinin 760 milyon dolarmi inovatif ürünlerden saglamiçtir. Bu rakam 2001 'de sadece 10 milyon dolardir. Aynca, 195'i baçlatilmaya hazrr 568 adet yeni projesi de vardir.

- Meksika kökenli hazir beton tedarikçisi bir çirket olan Cemex, geleneksel ürün dagitrmini farklilaçtrrarak önemli bir rekabet avantaji saglamiçtir. Baçlangiçta ürün mü§terilere 24 saat içinde dagitilmakta, buna karçrn sipariçi degiçtiren ya da iptal eden müsterilere ceza faturasi kesilmekteydi. Cemex ise ürünü daha hizh dagitabilmenin yollanm aramiçtir. Bu amaçla Houston'daki 911 acil yardim hattim inceler ve lOdk içinde olaylara nasil müdahale ettiklerini gördükten soma Mexico 'da GPS teknolojili bir sevk dagitim merkezi ve GPS'li urlar tedarik eder. Cemex, artik 20 dakika içinde ürün teslim garantisi vermektedir. Böylece müsterilere iyi hizmet sunmanin yam sira, ulaçim maliyetlerini de %35 dücürmüctür.

- Whole Foods organik ve dogal ürünler satán bir çirkettir. Satiça sundugu ürünlerin flyatlan yüksek olmasina karçin rakiplerinin sürekli önünde ve karh bir çirket olarak yer almaktadrr. Whole Foods, bugün 194 magaza içletmekte ve yilda 6 milyar Amerikan dolan kazanmaktadir. Satiçlan sektör ortalamasrna göre 3 kat daha fazla artmakta olup metrekare bacina elde ettigi gelir ise rakiplerinin iki kati büyüklüktedir. Sirketin bu baçansimn altinda ise çok etkili ve taklidi zor bir yönetim buluçulugu yatmaktadir.

- W.L. Gore&Associates modern içletme dogmalanndan uzak yenilikçi bir dizi yönetim ilkesi etrafrnda oluçan bir firmadir. Yilhk cirosu 2,1 milyar dolara ula§an tum dünyaya yayilmis. 45 fabrikada 8 binden fazla insan istihdam eden bu çirket özellikle Gore-Tex adi verilen nefes alan, su geçirmeyen kumas çeçidiyle ünlüdür. Firma aym zamanda standartlardan 3 kat uzun ömürlü gitar tellerinden yapay kan damarlanna kadar genis, bir ürün yelpazesine sahiptir. Örgüt yapisi ise eçitlikçi ve takim yapisma uygun bir ortam saglamaktadir. Sürekli inovatif projeler geli§tiren patronlukamirlik kavraminin neredeyse hiç bulunmadigi bir yapi söz konusudur. Bu sirket kisa bir süre once Amerika'nin en inovatif firmasi olarak kabul edilmiçtir.

- Google, bugün dünyamn en büyük arama motoru §irketidir. Dünyanm internet aramalannin ücte ikisini yönetmektedir. 1996 yilinda iki doktora ögrencisinin kurmuç oldugu bu çirket 10,6 milyar dolar gelir saglayan ve piyasa degeri 140 milyar dolar olan bir çirket konumundadir. Bu baçanmn altinda ise neredeyse yok denecek bir hiyerarçi, yogun bir yanal iletiçim agi, olagandiçi fikirler üretene olagandi§i ödüller verme politikasi, ürün gelistirmeye ekip odakh bir yaklasim ve her çahsanin kullanicilan birincil plani koymaya zorlayan bir çirket kültürü vardir.

- Dünyamn sayih cam üreticilerinden Paçabahçe, her üc günde iki yeni ürün gelistirmektedir. Hizhlikta dünyamn iki büyük üreticisinden biridir. Paçabahçe bu noktaya gelmesini 1970'lerde baçlattigi inovasyon çahsmalarina borçludur. Özellikle dis pazarlara açilma, yaratici firmalarla yapilan iç birlikleri inovasyonun bir kurum kültürü haline gelmesine neden olmuçrur. Firma bugün diçandan teknoloji almadan tum makine ve teçhizatim üretip, pazarlardaki talebe göre geliçtirip adapte edebilmektedir. Paçabahçe'nin oluçrurmuç oldugu proje ekibi, inovatif projelerin rümünde yer almakta ve projenin gerektirdigi diger birim çahçanlanyla içbirligi içinde faaliyet göstermektedir.

- Mavi Jeans, bugün dünyada 89 ülkede tescillenmis. markasi, 50'nin üzerinde ülkede 161 'i Mavi Shop olmak üzere 4 binden fazla noktada mücterileriyle buluçan bir dünya markasidir. Time Dergisi 2006 yili sayismda Mavi'yi dünyamn en iyi 16 jeans markasi arasinda göstermictir. Mavi'nin bu baçansimn arkasmda ise inovasyonu bir kurum kültürü haline getirmesi yatmaktadir. Mavi, inovasyon anlayiçi dogrulrusunda, her ülkenin kültürüne, bütcesine ve insanlannin vücut yapisina uygun, farkh jeanlar üreterek ba§anyi yakalamiçtir. Bu stratejiyi ise "Perfect Fit" olarak adlandirmiçtir.

5. Uygulama

inovasyon konusu ve özelde "yönetim inovasyonu" kavramimn içletmeler nezdindeki algi düzeyi ve buna bagli olarak katkilannin belirlenmesine dönük olarak açik uçlu sorulardan oluçan bir soni formu oluçrurulmuçrur. Som formunda araçtirma konusuna iliçkin farkindaligi oluçrurmak amaciyla öncelikle "yönetim inovasyonu" kavrarm tammlanmiç ve sondar bu dogrultuda hazirlanmiçtir. Soni formlan mail ortaminda içletmelere ula§tinlmiçtir. Araçtirma evrenini çahçtirdigi personel sayisi veya ciro itibariyle büyük olçekli 15 adet içletme oluçturmuçtur (çahçan personel sayisi 500 ve üzeri ve/veya yillik cirosu 5 milyon TL ve üzeri). Yine içletme seçiminde kullamlan niteliksel ölcüt olarak kurumsal karakterde olma çarti aranmiçtir. içletmelerin belirlenmesinde sektörel bir sinirlama yapilmarmç çok farkh sektörlere ulasilmistir. Çahsma kapsaminda görü§ülen isletmeler Denizli ve Istanbul merkezlidir. Böyle bir uygulama yapilmasindaki temei amaç yerel nitelikli olan ancak uluslararasi pazarlara is. yapan içletmeler ile, global nitelikli faaliyet gösteren içletmeleri bir arada inceleyebilmektir. içletmelerin bir bölümü yamtlanni mail ortammda, diger bir bölümü ise telefonia görücmesi yoluyla aktanmçtir. Goriiçmeler i§letme sahibi, genel müdür, genel müdür yardimcisi düzeyinde gerçekleçtirilmiçtir. Sirketlere beç temei soni yoneltilmiçtir. Bunlar: 1- î§letmenizin inovasyon konusundaki bahs açisi nedir? 2- isletmenizdeki inovasyon çahsmalari nelerdir? 3- îsletmenizde "yönetim inovasyonu" yapilmakta midir? Yapihyor ise uygulama ne sekilde gerçeklesmektedir? 4- Inovasyon çahsmalarinin isletmenize kazandirdigt rekabet gücü ve somut sonuçlan hakktnda ayrintih bilgi veriniz. Özellikle "yönetim inovasyonu" uygulamasi gersekie§tirildiyse elde edilen kazanimlari ayrica belirtiniz. 5- i§letmenizin faaliyetlerinden elde etmis oldugu gelirlerin ne hadan (yüzdesel olarak) inovatif sali§malardan saglanmaktadir? §ekiindedir.

Arastirmaya katilan 15 isjetmenin 6 tanesi inovasyon kavrami hakkinda bilgilerinin olmadigini, bir tanesi bilgi sahibi olduklanni ancak uygulamayi dücünmediklerini gerì kalan 8 tanesi i se bildiklerini ifade etmislerdir. inovasyon kavramini bilen ve uygulayan 8 isletmenin sadece 4 tanesi "yönetim inovasyonu" kavrami hakkinda bilgi sahibi oldugunu ve isletmelerinde bu tür bir uygulama yaptiklanni belirtmislerdir.

Inovasyon uygulamasi yapan 8 i§letmenin tümü bu sah§malan rekabet üstünlügü saglamada kritik bir faktör olarak görmektedir.

Bu isletmelere bakildiginda, yapilan inovatif salismalann sonucunda tum isletmelerde somut, olumlu sonçlar elde edildigi ifade edilmis ancak bu konudaki rakamsal verilerin net bisimde belirtilmedigi görülmüctür.

Inovasyon faaliyetlerinin sagladigi gelirin toplam isletme gelirleri isindeki payim rakamsal olarak 4 isletme belirtmistir. Bu isletmelerden bir tanesi 6 milyon dolarhk bir gelir (satis cirosunun yaklasik %1,5'u) artici sagladigi, bir tanesi %85, bir digerì de %100 inovasyon kaynakh gelir elde ettigini belirtmistir. Bir ba§ka isjetme ise, isi sistemleri pazannda ilk us firma arasinda yer aldigini ve cirosunun 50 milyon TL'ye siktigini belirtmistir. Holding bünyesindeki yönetici okullannda yeniliksi vizyona sahip yöneticiler yetistirmek, süreclerle yönetim ve projelerle yönetim sistemi kurmak, organizasyonel yapilanma, yetenek bazh yönetim, klasik organizasyondan yatay organizasyona gesis, takim calumasi ve katilimcilik gibi yönetim inovasyonuna dönük uygulamalann önemli somut sonuslan görülmektedir. Bunlar arasinda, sektör liderligi elde etme, birsok performans göstergesinde olumlu egilim, son bes yilda her yil %10 büyüme, gelir artici, Türkiye'nin en yeniliksi 20 firmasi arasinda yer alma, isletmenin birlesme faaliyetlerinin ve büyüme sürecinin ortaya sikardigi adaptasyon süresinin kisaltilmasi gibi kazammlar sayilabilir. Yukanda elde edilen bulgular îsiginda ortaya sikan sonuslar ve öneriler a§agida yer almaktadir:

5.1. Sonuçlar

1. Arastirma kapsaminda görücülen isletmelerin yakla§ik %50'si inovasyon kavramini bilmemekte ve uygulamamaktadir. Bu durumun inovasyonun ülkemizde kurumsallasmis büyük isletmeler nezdinde dahi sok dikkate alinmayan bir kavram oldugunu göstermektedir.

2. Inovasyon kavrami hakkinda bilgi sahibi olan ve sirketinde inovatif faaliyetlerde bulunan isletmelerin tümü bu konunun kritik öneminin farkindadir.

3. inovasyon faaliyetleri tum içletmelerde somut faydalar yaratmiçtir.

4. Yönetim inovasyonu uygulamasi yapan içletmeler tum içletmelerin yaklaçik %23'ünil, inovasyon yapan içletmelerin ise %50'sini oluçturmaktadir. Yönetim inovasyonu uygulamalannm i§letmelere önemli ilave katkilar sagladigi görülmektedir.

5.2. Öneriler

1. B acta inovasyon kavrami olmak üzere yönetim inovasyonu kavramimn ve uygulamalannm içerigi hakkinda bilgilendirilmeler yapilmahdir.

2. Örgüt yapilannm seri inovasyon yapabilecek bir yapiya kavuçrurulmasi gerekmektedir.

3. Yönetim inovasyonunu gerçekleçtirmede baçta üst düzey yönetim olmak üzere tum yöneticilerin sürece katilimini saglamah, isteksiz ve yetersiz yöneticiler dogru yönlendirilmeli, egitilmelidir.

4. Geliçme saglayamayan yönetim kadrolarmda gerekli degiçimler saglanmahdir.

5. inovasyon faaliyetlerinin gerçekleçtirilmesini saglayacak bir bütce oluçturulmalidir.

6. Sonuç

Yönetim inovasyonu, bugün içletmelerin mevcut yikici rekabet ortaminda, karh ve sürekli büyüyen bir yapi oluçturmada en önemli araçlarmdan birisidir. Ic dünyasmin en önemli gerçeklerinden biri haline gelmiçtir. Sürekli yenilikler yapan, bu yenilikleri ticarileçtirebilen ve inovasyonu bir kurum kültürü haline getirebilen çirketler bugün, karhhkta, verimlilikte ve sürdürülebilir büyümede rakiplerine göre açik ara onde gitmektedir. inovasyonun bu müthic etkisi çirketlerin oldugu kadar ülkelerin de dikkatini çekmektedir. Baçta Amerika olmak üzere birçok geliçmi§ ulke inovasyon konusu üzerine yogunla§mis ve buna uygun politikalar olu§turmuç durumdadir. Öraegin Çin devieti önümüzdeki 15 yih teknoloji ve inovasyon kalkinma dönemi ilan etmiçtir. Yine ABD'nin GSYIH 'smin ücte biri çu anda inovasyon endüstrilerinden gelmektedir. 2015 yihnda bu oranin ücte ikiye çikartilmasi hedeflenmektedir. Dünya hrzla yeni bir döneme girmekte ve bu döneme "inovasyon Ekonomisi" adi verilmektedir. Deger ve zenginligin yeni fikirler, bilgi ve teknolojiler geliçtirebilenlere ait olacagi bir dünya söz konusudur. Dünya ekonomisinin bu en son evresinde önemli ve radikal konu, bir ülkenin zengin olup olmayacagim öncelikle inovasyonun belirleyecek olmasidir (Kirim, 2007: 56).

Inovasyon ekonomisinin ortaya koydugu gerçekler bugün inovasyon kavramim da farklilaçtirmaktadir. Yakm dönemlere kadar "kapah" inovasyon sistemlerini uygulayan §irketler "açik inovasyona" dönmekte, ürüne, teknik özelliklere dayanan inovasyonlar yamnda sürec, strateji ve yönetim inovasyonlan da daha etkin hale gelmektedir. Bu dönücümün en önemli nedeni ürünlerde gerçekleçtirilen yeniliklerin çok hizh ve kolay taklit edilmesi ve inovasyon avantajinin kisa zamanda kaybolmasidir.

Bu durumun önüne geçebilmenin en temei yolu, kolayca taklit edilemeyen, uzun sûre geçerli olacak ve inovasyonu tum süreclerde benzersiz çekilde kullamlabilecek ve gerì inovasyonlar yoluyla sürekli üsrünlük yaratacak bir yöntem olan yönetim inovasyonu uygulayabilmektir.

Yönetim inovasyonu, taçidigi öneme karçin en az uygulanan inovasyon türüdür. Bu durum literature bakildiginda da görülmektedir. Son 70 yila bakildiginda ürün ve teknik inovasyon terimleri 5 2. 000 'in üzerinde makalenin baçlik ve özetinde y er alirken stratejik ve sürec inovasyonu kavramlan 600'ün üzerinde makalede ele ahnmistir. Yönetim inovasyonu kavrami üzerine makale sayisi ise 300'ü bulmamaktadir (Hamel& Bren, 2007: 46). Bu konuyla ilgili Ulusal Akademik Ag ve Bilgi Merkezi (ULAKBÌM) üzerinde yaptigimiz araçtirmada ise inovasyonla ilgili sadece 7 makaleye eri§ilmi§tir (ULAKBÌM).

Gerek uygulamada elde edilen bulgular gerekse literatürdeki mevcut tablo yönetim inovasyonunun taçidigi önemin yeterince ele alinip incelenmedigi ve uygulanmadigi gerçegini de göstermektedir. Sonuçta ortaya çikan bu bilgiler göstermektedir ki yönetim inovasyonu bugün inovasyon gerçeginin ulaçtigi bir zirvedir. Güclü, istikrarh, karli ve rekabetçi içletmeler ve bunlarm meydana getirdigi güclü bir ulke oluçturmak hedefleniyorsa yönetim inovasyonu bu hedefe yamt verebilecek en önemli anahtardir.

Kaynakça

Akyos, M. (Aralik 2005), Sürekli Yenilikçilik (Inovasyon) için Teknolojik YetenekDegerlendirmesi, <http://www.inovasyon.org/getfile.asp?file=MA.TYD.pdf>, 15.1 1.2007, 1-13.

Altun, S. (2007), inovasyonla Basariyi Yakalayan Türkler, Mediacat Kitaplan, Istanbul, 72-85.

Aydin, Ö. (2008), "Dünya Devi P&G, B&G ile büyüyor", Capital, Subat, 1 14-1 18.

Bernhut, S. (2001), "Leading the revolution Gary Hamel", Ivey Business Journal, Toronto, <http://www.iveybusinessjoumal.com/view_article.asp?intArticle_ID=296>, 06.11.2007,1-16.

Davila, T., MJ. Epstein, R. Shelton (2007), "inovasyon: Kalici Degerler Nasil Yaratihr?", Capital Dergisi Eki, Knowledge @ Wharton, 26-32.

Dearlove, D. (2006), "Inside the Innovation Lab", Business Strategy Review, London, <http://www.london.edu/assets/documents/PDF/spri_06_p4_Dearlove.pdf>, 05.11.2007, Spring, 4.

Gök, A. (2007), Oslo Klavuzu Isiginda 'Yenilik', <www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/. . ./Oslo_Presentation.pdf>, 05.11.2007.

Grant, J. (2007), Markalarin inovasyon Manifestosu, Çev. Aytürk Özer, Madiacat Kitaplan, Istanbul, 10-100.

Hamel, G. & B. Bren (2007), The Future of Management, Harvard Business School Press, 3-255.

Hamel, G. (1998), "The Challenge Today: Changing the Rules of the Game", Business Strategy Review, Volume: 9, Issue: 2, 19-26, <http://www.blackwellsynergy.com/doi/pdf71 0.1 1 1 1/1467-86 16.00062>, 16.1 1.2007.

Hamel, G. (2007), "Eçik Atlayan Sirketlerin Sun Yönetim inovasyonunda", Capital, S. 5, 9-13.

Hamel, G. (2007), "The Why, What, And How of Management Innovation", Harvard Business Review, <http://www.sullivangroupadvisors.com/headlinenews/02.2006_Harvard%20Bu siness%20Review.pdf>, 16.11.2007, 1-22.

Johansson, F. (2007), Yaraticihk ve inovasyon, Çev. Dinç Tayanç, Madiacat Kitaplan, Istanbul, 15-98.

Kelley, T., J. Liftman (2007), 10 inovasyon Emri, Çev. Can Sungur, Mediacat Kitaplan, Istanbul, 49-69.

Kinikoglu, N.G. (2004), "Geli§mekte Olan Ülkelerde ve Ülkemizde Yenilikçilige (inovasyona) Engeller ve Teçvikler, Üniversitelerin ve Araçtirma Birimlerinin Rolü", I. Ulusal Mühendislik Kongresi, Izmir.

Kirim, A. (2007), Farkhlasmanin En Etkin YoIu Deneyim inovasyonu, Sistem Yayincilik, Istanbul, 4-30.

Kirim, A. (2007), Karli Büyümenin Reçetesi: inovasyon, Sistem Yayincilik, Istanbul, 429.

Kirim, A. (2007), Sira Disi Bir Büyüme ve Karhlik Stratejisi: Alt Pazar inovasyonu, Sistem Yayincilik, Istanbul, 4-30.

Kirim, A. (2007), Türkiye Nasil Zenginlesir? Remzi Kitabevi, Istanbul, 23-35.

Koçel, T. (2005), isletme Yöneticiligi, Ankan Basim Yayin Dagitim, 115-125.

Mol, MJ. (2006), The Antecedents and Performance Consequences of Management Innovation, London Business School & University of Reading, <http://www.london.edu/assets/documents/PDF/The_antecedents_and_performa nce_consequences_of_management_innovation.pdf>, 05.11.2007, February, 57.

Skarzynski, P., A. Müller (2008), Innovating Management- Reinvent How You Invent, Published in CEO Refresher, <http://www.strategos.com/articles/ms_InnovMgt_l 107_rev4.pdf>, January, 05.11.2007.

TÜBÍTAK (2005), Oslo Klavuzu, <http://www.tubitak.gov.tr/destekler/taral/kilavuz.htm>, Eylül, 10.11.2007.

TÜBÍTAK (2006), inovasyon Çerçeve Raponi, Ulusal inovasyon Giriçimi, <http://ref.advancity.net/resimler/dokumanlar/UIG_EkBilgiler_20_ll_2006_.pd f>, 16.11.2007, 1-103.

ULAKBÌM (2009), <http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?keyword=%DDNOVASYON&s_f=l &command=TARA&the_page=&the_ts=&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTIP%2 CTMUH%2CTSOS&cwid=3>, 06.1 1.2009.

Author affiliation:

Ali SOYLU

asoylu@pau.edu.tr

Meltem ÖZTTJRK GÖL

mozturk@pau.edu.tr

Author affiliation:

Ali SOYLU

He is assistant professor in Pamukkale University, Honaz Vocational High School.

Meltem OZTURK GOL

She is lecturer in Pamukkale University, Honaz Vocational High School.

Ali SOYLU

Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu'nda ögretim üyesi olarak görev yapmaktadir.

Meltem ÖZTÜRK GÖL

Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu'nda ögretim görevlisi olarak görev yapmaktadir.People who read this article also read:

LanguageArticle
EnglishEVENTS
EnglishCity Limits

The use of this website is subject to the following Terms of Use