Türkiye Is Kurumu Faaliyetleri ve Isgücü Piyasasi Ihtiyaçlari Arasindaki Uyum

Economic history and experience are the effective factors of the supply and demand policies of the countries and institutions and the harmonization to the changing labor market conditions. Meanwhile, while structural and fundamental changes take place in the national and international labor markets continuously, to what extent Turkish Employment Organization can respond and trace to the changes and its adoption to this process should be debated. At this point the assumption of the study is; there is a conformity issue between the structuring of Turkish Employment Organization as a public employment agency of Turkey, its services and the needs of labor market. The main objective of this study is to expose the incompatibility issues and to develop solutions to problems. Study comprises three main sections; development of employment services and development of Turkish Employment Organization and its activities transferred and determination of problems and proposals developed for conclusions section. Key Words : Public Employment Service, The Problems of Public Employment Service, Turkish Employment Agency. JEL Classification Codes J00, J01, J08. Özet. Ülkelerin ve kurumlann arz ve talebi eslestirme politikalannda ve degisen isgücü piyasasi kosullarina uyum saglamalannda ekonomi tarihleri ve deneyimleri etkili faktörler olmaktadir. Ayni zamanda, ulusal ve uluslararasi isgücü piyasalannda köklü ve yapisal degisimler durmaksizin yasanirken, Türkiye Is Kurumu (ÌSKUR)'nun ne ölcüde degisikliklere yanit verebildigi, degisiklikleri izledigi ve uyum saglayabildigi konulan da tartismahdir. Bu noktada çahsmanin varsayimi; "Türkiye'de kamu istihdam kurumu olan ISKUR'nun yapilanmasi, faaliyetleri ile isgücü piyasasi ihtiyaçlan arasinda bir uyum sonimi vardir" biciminde olusturulmustur. Çahsmanin amaci, uyumsuzluk yasanan konulan ortaya çikarmak ve sorunlara cözüm önerileri gelistirmektir. Çalismada kullamlan yöntem literatür taramasidir. Cahsma, istihdam hizmetlerinin gelisiminin ve Türkiye Is Kurumu'nun gelisimi ve faaliyetlerinin aktanldigi, somnlann tespiti ve önerilerin gelistirildigi degerlendirme ve sonuç bölümü olmak üzere üc temei bölümden olusmaktadir. Anahtar Sözcükler : Kamu istihdam Kurumlan, Kamu istihdam Kurumlannin Somnlan, Türkiye Is Kurumu.

© Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship 2010. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use