Latest articles from "Turkderm":

Taniniz nedir?/What is your diagnosis?(April 1, 2015)

Editöryal/Editorial(April 1, 2015)

Asistan Gözüyle 8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu(January 1, 2015)

Plak tip psoriasis tedavisinde asitretin ve dar bant UVB ile plasebo ve dar bant UVB kombinasyonunun karsilastirildigi tek kör çalisma/A single-blind study comparing acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB in the treatment of plaque-type psoriasis(January 1, 2015)

Pemfigus vulgaris hastalarinda serum sitokin düzeylerinin analizi/Analysis of serum cytokine levels in patients with pemphigus vulgaris(January 1, 2015)

Taniniz nedir?/What is your diagnosis?(January 1, 2015)

ACI KAYBIMIZ: Dr. Memduh Altaç (1945-2015)(January 1, 2015)

Other interesting articles:

Boy uzunlugunun nadir bir nedeni: Sotos sendromu/A rare cause of tall stature: Sotos syndrome
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz/Our experience in breast conserving surgery in breast cancers
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Fabrika isçilerinin sigara kullanma aliskanliklari ve sigara birakma konusundaki düsünceleri/Smoking habits of factory workers and their thoughts about cessation of smoking
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Kolorektal kanserlerde prognostik faktörler/Prognostic factors in colorectal cancers
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Welfare States' Policy Response to New Social Risk: Sequence Analysis for Welfare Policy*
Development and Society (December 1, 2014)

Siringomanin nadir olarak izlenen berrak hücreli varyanti/Clear cell variant of syringoma as a rare case
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Plevral effüzyonlarda tek port torakoskopik yaklasimin etkinligi/The effectiveness of single port thoracoscopic approach in pleural effusions
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Publication: Turkderm
Author:
Date published:
Language: Turkish
PMID: 112413
Journal code: TRKD

Giris

Epidermodisplazya verrüsiformis (EV), ultraviyole isinlari, hücresel immün yetmezlik ve onkojenik potansiyeli olan human papilloma virüslerin (HPV) etyolojide rol oynadigi genetik geçiflli bir hastaliktir. Çocukluk çaginda bafllayan verruka plana veya pitriyazis versikolor benzeri kirmizi kahverengi plaklarla karakterize nadir görülen bir hastaliktir. Otuz yaflndan sonra bu lezyonlarda skuamöz hücreli karsinom (SHK) geliflebilir. Malin de¤iflim günefl gören alanlarda, özellikle alnda daha fazladir1,2.

EV tanisi konulan 18 ve 15 yafllarndaki iki kiz karde- flin yüz bölgesinde oluflan ülsere ve hiperkeratozik plaklardan alnan deri biyopsileri SHK ile uyumlu idi. Nadir görülmesi ve erken yaflta malinite geliflimi nedeniyle sunumlari kararlafltirildi.

Olgu 1

On sekiz yasindaki kadin hasta, yaklasik 4 ay önce yüzünde özellikle aln ve göz çevresinde sert kabariklik ve kabuklanmalar ve bu kabuklarin kalkmasi ile olu- flan yaralar sikayeti ile poliklinigimize basvurdu. Hi- kayesinden 10 yil önce boynunda, kirmizi-kahverengi lekeler, her iki elde küçük kabarikliklar basladigi, zamanla yavafl bir flekilde arttigi ve 8 yil önce bu flikayetlerle poliklinigimize baflvuran hastaya, yapilan deri biyopsisi ve klinik muayene ile EV tanisi konuldugu ögrenildi.

Dermatolojik muayenesinde; boyunda ve gö¤üs üst kisminda kirmizi-kahverengi hiperpigmente maküller, her iki el dorsumunda 3-4 mm çapli hafif lividi eritemli yassi papüller, yüzde özellikle alin ve göz çevresinde 0,5-1 cm çapli üzeri sari- siyah renkli sert yapisik krutun oldu¤u, hiperkeratozik papül ve plaklar ile sa¤ frontoparietal bölgede 9x5 cm ebatli keskin sinirli zemini kanamali, deriden kabarik ülser vardi (Resim 1). Sistemlerin sorgulanmasnda genel vücut agrisi ve halsizligi olan hastanin sistemik muayenesi normaldi. Soygeçmiflinde anne babanin akraba oldu¤u ve bir erkek ve bir kizkardeflinde de benzer flikayetler oldugu ögrenildi.

Rutin laboratuvar incelemelerinde hemogram, biyokimya, tam idrar tetkiki, Ig E, ASO, akci¤er grafisi normal olarak de¤erlendirilen hastann eritrosit sedimentasyon hz 35 mm/h (0-10 mm/h), CRP 35 (0,5) brucella wright aglütinasyon testi 1/320 de¤erleri yüksekti.

Infeksiyon hastaliklari ile konsulte edilerek brucella tanisi konulan hastaya rifampisin tb 300 mg/gün, doksisiklin tb 200 mg/gün bafllandi. Hastaya ayrica EV'e yönelik sistemik tedavi olarak asitretin kap. 25 mg/gün, simetidin tb 400 mg/gün, levamizol drj 160 mg/gün ve topikal olarak ülsere alanlara sodyum fusidat krem, hiperkeratozik lezyonlara da %10'luk salisilik asit bafllandi. Alti haftalik brusella tedavisinden sonra 3 milyon iü/haftada 3 gün olmak üzere 4 hafta interferon alfa 2a tedavisi verilen hasta SHK cerrahi tedavisi için baflka bir merkezdeki Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi servisine sevkedildi.

Olgu 2

Olgu 1'in kizkardefli olan 15 yasindaki hastanin 2 ay önce yüzünde kaln, sert kabarklklar bafllamfl. Yaklasik 10 yil önce boynunda, gögüs ön yüzde, kirmizi-kahverengi lekeler ve her iki elde küçük kabarikliklarin basladigi, ablasi ile birlikte 8 yil önce poliklini¤imizde yaplan deri biyopsisi ve klinik muayene ile EV tanisi konuldugu ögrenildi.

Dermatolojik muayenesinde boyunda, gögüs üst kisminda, kirmizi-kahverengi hiperpigmente maküller, her iki el dorsumunda 3-4 mm çapli hafif lividi eritemli yass papüller, yüzde özellikle alinda, sag alt göz kapaginda toplam 5 adet 0,5-1 cm çapli üzerinde sari-siyah renkli sert yapisik krutun oldugu hiperkeratozik papül ve plaklar vardi (Resim 2). Sistemik muayenesi normaldi. Rutin laboratuvar incelemeleri normal olarak de¤erlendirildi. Tedaviyi kabul etmeyen hasta kontrollere gelmedi.

Her iki olguda elden alnan deri biyopsisinin sonucunda malpighi tabakas ve granüler tabakada vakuollü hücreleri içeren hiperkeratotik ve akantotik epidermis ve ayrica etkilenmifl bazokeratinositlerin bol, hafifçe bazofilik sitoplazmas olup EV ile uyumlu idi (Resim 3). Yüzdeki hiperkeratozik plak ve ülserden alnan deri biyopsileri sonucunda ise az diferansiye skuamöz hücreli karsinom ile uyumlu olarak hücrelerin ço¤u atipik olup, epidermal kitlelerle dermisin invazyonu ve yalnizca küçük hücre gruplarinda keratinizasyon izlenmekteydi. Keratin incileri görülmedi (Resim 4).

Tartisma

Epidernodisplazya verrusiformis, 1922 yilinda Lewandowsky- Lutz tarafindan tanimlanmifltir (3). Otozomal resesif geçiflli olan hastalikta X'e bagli ve otozomal dominant geçifl de bildirilmifltir. Ayrica son yillarda iki komflu gende (EVER 1 ve EVER 2) patojenik mutasyonlar tanimlanmifltir2,3.

Sikligi bilinmemekle birlikte nadir bir hastaliktir3. Cinsiyet farki görülmez. Genellikle infant veya erken çocukluk döneminde deride çok sayida verrüköz lezyon ve plak oluflumu ile bafllar2. Olgularmzda da 5 ve 8 yafllarnda iken ellerde verrüköz lezyonlar ile hastalik baslamisti.

EV'li hastalarda 30'dan fazla HPV varligi bildirilmifltir. Bu HPV'ler, EV ile birlikte olan deri kanserlerinin %90'dan fazlasi nda görülen, yüksek onkojenik potansiyeli olan HPV tipleri (HPV 5, 8, 10, 47 ) ve düflük onkojenik potansiyeli olan HPV tipleri (HPV 14, 20, 21, 25 ) olmak üzere iki gruba ayrilabilir2.

EV'de düz verruka ve pitriyazis versikolor benzeri olmak üzere iki tip lezyon tanimlanmifltr Düz verruka benzeri lezyonlar en sik görülen lezyonlar olmakla birlikte pitriyazis versikolor benzeri lezyonlar EV'li hastalarin %75'inde görülür ve hastali¤n geç döneminde ortaya çikar3. Verruka benzeri lezyonlar siklikla el, ayak ve yüzde görülürken, pitriyazis versikolor benzeri lezyonlar ise gövde, boyun ve ekstremitelerin proksimalinde görülür1-3. Her iki olgumuzda da el dorsumlar nda verruka benzeri lezyonlar, gö¤üs önyüz ve boyunda ise pitriyazis versikolor benzeri lezyonlar vardi.

EV'li hastalarda malin tümör geliflimi tipik olarak hayatn dördüncü ve beflinci dekadnda görülmeye bafllar. Malinite geliflme oran %30-60 olarak bildirilmifltir4. En sik ultraviyoleye maruz kalan alanlarda ve siklikla aktinik keratoz, karsinoma in situ, Bowen hastaligi, daha sonra invaziv SHK ve daha az siklikla bazal hücreli karsinom görülür5,6. SHK'ler de novo geliflebilir ancak genellikle çok sayda aktinik keratoz veya Bowen hastal¤ lezyonlar zemininde ortaya çkar1. Özellikle aln olmak üzere günefle maruz kalan bölgelerde görülmesi ultraviyolenin karsinogenezde rol oynad¤n dü- flündürmektedir2,5. Tümörler yavafl geliflim gösterir ve lokal olarak destruktiftir, metastaz çok nadirdir2,5. Olgularimizda SHK literatürde bildirilenden daha erken dönemde ortaya çikmiflti. Tipik olarak alin yerleflimli lezyonlardi.

EV'li hastalarda kanser gelifliminin mekanizmasi tam olarak bilinmemektedir. Yaplan arafltrmalar onkojenik HPV'lerin p53 ve pRb gibi antionkojen proteinler arasnda hücre siklus regülasyonu, DNA onarm ve apoptozis süreçlerinde etkile- flimler oldu¤unu göstermifltir. EV ile birlikte görülen tümörlerde E6 ve E7 transkript gen ürünleri tespit edilmifltir. Kanser lezyonlarnda HPV 5, 8, 47 gibi yüksek riskli tipler viral genomda özel olarak E6 ve E7 bölgelerini eksprese ederler. E6 ve E7'nin p53 ve pRb baflta olmak üzere antionkogen bir ürünü nötralize etme özelli¤i vardr. Sonuçta bu proteinler programlanmfl hücre ölümünde immortalizasyon oluflturarak keratinositlerin malin hücrelere dönüflümüne neden olurlar. Sonuç olarak programlanmfl hücre ölümünün yetersizli ¤i DNA hasar olan hücrelerin eliminasyonunu azaltarak yass hücreli epitelyumun malin de¤iflimine neden olabilir. Ayrica EV'li hastalarda UVB ile indüklenen lokal immün supresyonun tümör nekrozis-, transforme edici büyüme faktörü, interlökin 4 ve sis ürokanik asit gibi immünsüpresif sitokinler aracl oldu¤u düflünülmektedir2,6

EV'li hastalarn SHK'lerinde karakteristik olarak UVB'nin sebep oldu¤u p53 mutasyonlar bulunmas, EV'li hastalarda kanser geliflimi ve UV maruziyetinin yakin iliflkisini do¤rulamaktadir1,6. Histopatolojisinde en karakteristik bulgular epidermistedir. Verruka plana benzeri lezyonlarda keratinositlerde perinükleer halo olan hafif hiperkeratoz ve akantoz görülür. Granüler ve spinöz tabakada büyük, berrak, dumanli veya açik mavi soluk bir sitoplazmali ve santral piknotik nükleuslu hücreler vard r. Premalin tümörlerde normal keratinosit maturasyonu korunmuflken malin lezyonlarda yüzey maturasyonu kaybolmufl- tur. Premalin lezyonlarda belirgin atipik, diskeratotik hücreler görülür. invaziv malin tümörler genellikle skuamöz diferansiasyon gösterirler1,2. Her iki olgumuzda verruka plana benzeri lezyonlarin histopatolojisi EV ile, alindaki hiperkeratozik plaklari n histopatolojisi ise SHK ile uyumlu idi.

EV'in kesin bir tedavisi yoktur. Hastalara UV-B, UV-A ve X iflinlarindan korunmasi önerilmelidir. intralezyonel interfe ron ve retinoid tedavileri denenmifltir fakat etkileri ksmi ve geçici olmufltur. HPV'ye ba¤li ilerlemifl karsinomlarda 13-sis retinoik asid ve interferon alfa veya kolekalsiferol analoglar denenmifltir. Asitretin ve interferon alfa-2a tedavileri ile baflarili sonuçlar elde edilmifltir2,7. Bir çaliflmada 40 mg/kg/gün oral simetidin tedavisi ile 3 aylik tedavi sonras belirgin iyileflme görülmüfl ve 6 aylik izlemde nüks saptanmam fltir8. Benin ve premalin lezyonlarin tedavisinde cerrahi, elektrocerrahi ve kriyoterapi kullanilir. Lokalize multipl malin lezyonlarda yeni kanser geliflimini önlemek için etkilenmemifl derinin ototransplantasyonu sonucu baflarili sonuçlar alinmifltir2. Birinci olgumuzun tedavisinde sistemik olarak asitretin, simetidin, levamizol ve 3 milyon iü/haftada 3 gün olmak üzere interferon alfa 2a baflland ancak belirgin bir düzelme gözlenmedi. Hasta SHK'in cerrahi tedavisi için Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi servisine sevkedildi.

EV'li hastalarda özellikle günefl gören alanlarda SHK, Bowen hastal¤, bazal hücreli karsinom geliflme olasiligi yüksek oldu ¤undan dolay hastalar güneflten korunma konusunda bilinçlendirilmelidir. Ultraviyoleye maruz kalindiginda olgulari mizda oldugu gibi literatürde bildirilenden daha erken yaflta malinite geliflebilmektedir.

Kaynaklar

1. James WD, Berger TG, Elston DM: Viral Diseases. Andrews' Diseases of the Skin. 10th ed. Canada; WB Saunders; 2006.p.367-420.

2. Erdal E. [Viral Diseases]. In eds Tüzün Y, Koto¤yan A, Serdaro¤- lu S, Çokugrafl H, Tüzün B, Mat MC. Pediyatrik Dermatoloji. 1. Baski, Istanbul; Nobel Tip Kitabevleri; 2005;607-43.

3. Haris AJ, Purdie K, Leigh IM, Proby C, Burge S: A novel human papillomavirus identified in epidermodysplasia verruciformis. Br J Dermatol 1997;136:587-91.

4. Aslan G, Altntafl H, Görgü M, kizo¤lu G: [Epidermodisplasia verrusiformis and intraoral epidermoid carsinoma (case report)]. T Clin Dermatol. 2001;11:38-41.

5. Segura S, Carrera C, Ferrando J et al: Dermoscopy in Epidermodysplasia Verruciformis. Dermatol Surg 2006;32:103-6.

6. Öztürkcan S. Derinin Viral Hastaliklari Ed. Tüzün Y, Gürer MA, Serdaro¤lu S, O¤uz O, Aksungur VL. Dermatoloji. 3. baski, Nobel Tip Kitabevleri, stanbul, 2009;554-650.

7. Anadolu R, Oskay T, Erdem C, Boyvat A, Terzi E, Gürgey E: Treatment of epidermodysplasia verruciformis with a combination of acitretin and interferon alfa-2a. J Am Acad Dermatol 2001;45:296-9.

8. Micali G, Nasca MR, Dall'Oglio F, Musumeci ML: Cimetidine therapy for epidermodysplasia verruciformis. J Am Acad Dermatol 2003;48:9-10.

Author affiliation:

Ömer Çalka, Serap Günefl Bilgili*, Necmettin Akdeniz, Irfan Bayram**

Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Van, Türkiye

*Ipekyolu Devlet Hastanesi, Dermatoloji Klini¤i, Van, Türkiye

**Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi, Patoloji Anabilim Dali, Van, Türkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ömer Çalka, Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Van, Türkiye

Tel.: +90 432 215 04 70-215 04 78/6092 E-posta: omercal@hotmail.com Gelifl Tarihi/Received: 10.10.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 25.01.2010The use of this website is subject to the following Terms of Use