Obsesif-Kompulsif Belirti Kategorileri Hakkinda Ruh Sagligi Bilgisi/Mental Health Literacy Concerning Categories of Obsessive-Compulsive Symptoms

ÖZET. Amaç: Obsesif kompulsif bozuklugu olan hastalarin (OKB) önemli bir kismi hastaligi n olusturdugu sikinti ve islevsellik kaybina ragmen, yetersiz ruh sagligi bilgisi nedeniyle saglik yardimi arama davranisinda bulunmamaktadir. Ruh sagligi bilgisi kavrami ruhsal hastaliklarin taninmasi, idaresi ve önlenmesi hakkinda bilgi, inanç ve tutumlar olarak tanimlanmistir. Bu çalismada saglikli toplum örnekleminde farkli obsesif kompulsif belirti kategorilerine yönelik ruh sagligi bilgisini arastirmak amaçlanmistir. Yöntemler: Üç yüz yetmis alti saglikli gönüllü çalismanin örneklemini olusturdu. Faktör analitik çalismalar temelinde (1. kirlenme obsesyonlari ve iliskili kompulsiyonlar, 2. dini obsesyonlar ve iliskili kompulsiyonlar, 3. saldirganlik obsesyonlari ve iliskili kompulsiyonlar ve 4. siralama-düzenleme-sayma ihtiyaci ve iliskili kompulsiyonlar) dört ayri belirti kategorisinden birine sahip olarak öykülenmis dört farkli OKB olgusu hakkinda, psikiyatrik hastaliklari tanima yetenegi, neden ve risk etkenleri, yardim olanaklari, utanç ve damgalanmaya iliskin bilgi, inanç ya da tutumlarini degerlendirmeye yönelik 17 soru katilimcilara soruldu. Bulgular: Saldirganlik kategorisi digerlerine kiyasla anlamli olarak daha fazla olagan disi bir durum ve stresli yasam olaylari ile iliskili olarak tanimlandi. Saldi rganlik ve kirlenme kategorileri anlamli olarak daha fazla oranda bir akil sag- ligi sorunu olarak ve tibbi nedenlerle iliskili olarak tanimlanmisti. Katilimcilar dini kategoriyi dini nedenlerle anlamli olarak en fazla iliskili ve yardim için dinsel kisilerin daha çok tercih edilecegi belirtiler olarak tanimladilar. Saldirganlik ve dini kategori belirtileri daha fazla saklanma egiliminde idi ve sahip olunmasi durumunda digerlerine oranla daha fazla utanç duymayi gerektirir olarak tanimlandi lar. Katilimcilar kirlenme kategorisi belirtileri olan biri ile beraber yasamayi anlamli olarak daha az tercih edilir buldular. Sonuç: Bu sonuçlar hastaligin farkli görüngülerinin onlar hakkinda farkli ruh sagligi bilgisi nedeniyle, saglik yardimi arama davranisini karmasik bir sekilde etkileyecebilecegini düsündürmektedir. Sosyal çevre bir takim psikiyatrik problemler için daha uygun veya katlanilabilir bir ortam saglarken, bazi psikiyatrik problemler ise sosyo kültürel baglamda daha az tolere edilmektedir. (Nöropsikiyatri Arsivi 2010; 47: 133-8). Anahtar kelimeler: Obsesif-kompulsif bozukluk, ruh sagligi bilgisi, damgalama, obsesyonlar, saglik bilgisi, saglik yardimi arama davranisi. ABSTRACT. Objective: Despite the considerable distress and disability, many obsessivecompulsive disorder (OCD) sufferers usually are not inclined to seek health care due to their poor mental health literacy. The concept of "mental health literacy" is defined as the knowledge, beliefs, and attitudes related to the recognition, management, and prevention of psychiatric disorders. We aimed to investigate mental health literacy concerning different obsessive-compulsive symptoms in a community sample. Methods: The sample consisted of 376 healthy subjects. They were given vignettes describing four cases with different symptom categories of obsessivecompulsive disorders (aggressive obsessions and related compulsions, contamination obsessions and related compulsions, religious obsessions and related compulsions, and ordering-arranging-counting obsessions and related compulsions), based on factor analytic studies. Each vignette was followed by 17 questions about problem recognition, causes, care alternatives and stigmashame. Results: When comparing the different categories, the participants were significantly more likely to rate the aggressive category as an abnormal condition and to associate it with stressful life events; to rate the aggressive and contamination categories as signs of mental disorder and to associate them with medical causes; and to rate religious category as a religious problem, and seeing a religious healer was the preferred care-seeking behavior. Significantly more participants noted that they would hide aggressive and religious category symptoms from their family members and co-workers, and would feel shame. Participants were more likely to hold stigmatizing attitudes towards persons with symptoms of contamination category. Conclusion: These findings suggest that the presence of different phenomenological characteristics of OCD may influence health care-seeking behavior in complex ways, due to mental health literacy. While social environment provides a bearable, acceptable or suitable atmosphere for a number of psychiatric problems, some problems might be less tolerated in the sociocultural context. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 133-8). Key words: Obsessive-compulsive disorder, mental health literacy, stigma, obsessions, health knowledge, health care-seeking behavior.

© Galenos Yayinevi 2010. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use