Effects of Early Litter Loss on Maternal Behavior and Subsequent Generations in Rats: An Attempt for an Animal Model for Loss of a Baby/Erken Yavru Kayiplarinin Siçanlardaki Annelik Davranisina ve Sonraki Yavrulara Etkileri: Bebek Kaybinin Hayvan Çalismasi Modeli

Objective: Loss of a baby accompanied by complicated grief increases vulnerability to mental disease with adverse consequences both for the mother and the long-term well-being of the subsequent generations. This study presents an animal model and aims to study the reactions of female rats to the loss of their litters and the consequences for the next litter. Methods: Primiparious Sprague-Dawley rats were recruited into three groups: of separation-reunion, complete separation and no-separation. Maternal behaviors following separation, reunion and the birth of the subsequent litter were observed. The blood corticosterone levels of the dams in response to separation and reunion were measured. Learning, activity, anxiety and blood corticosterone response to stress of the second litters were evaluated. Results: Dams in the separation group spent significantly more time at the nest following reunion, displayed increased pup licking in their second litters compared to their first litters and did not achieve the increased duration of nursing in their second generation litters as observed for the control group. Dams' blood corticosterone levels were significantly influenced by separation and reunion. Pups born to mothers that have experienced an early loss of their previous litters had significantly impaired cognitive abilities compared to controls. Conclusion: Further analysis of the process of loss in animal models may have clinical implications for bereaved mothers. (Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 44-52). Key words: Complicated grief, litter loss, maternal behavior, blood corticosterone level, learning. ÖZET. Amaç: Bebek kaybi ile oluflan komplike yas, hem anne hem de sonraki kuflaklar için olumsuz sonuçlari olan, ruhsal hastaliklar açisindan incinebilirligi arttiran bir durumdur Bu çaliflma, yavru kayiplarinin difli siçanlara etkilerini ve bir sonraki jenerasyon için dogurabilecegi sonuçlari arafltirmayi amaçlayan bir hayvan modeli çaliflmasidir. Yöntemler: Primipar Sprague-Dawley siçanlari ayrilma- birleflme grubu, tam ayrilik grubu ve ayrilik yaflamayan kontrol grubu olarak gruplanmifltir. Ayrilmayi, birleflmeyi ve bir sonraki yavrularin dogumunu izleyen süreçlerde annelik davranifllari gözlenmifl, kan kortikosteron düzeyleri ölçülmüfltür. Gruplarin ikinci kuflak yavrularin ög- renmeleri, aktivite düzeyleri, anksiyete durumlari ve psikojenik stresöre maruziyetin ardindan kan kortikosteron düzeyleri incelenmifltir. Bulgular: Yavrularindan ayrilip, tekrar birleflen siçanlarin birleflmeyi takiben yuvada anlamli olarak daha fazla zaman geçirdikleri ve ikinci kuflak yavrularini anlamli düzeyde daha fazla yaladiklari görülmüfltür. Bu grubun kontrol grubunda gözlenen ikinci kuflak yavrulari emzirme süresindeki anlamli artifli göstermedigi saptanmifltir. Anne siçanlarin kan kortikosteron düzeyleri yavrulardan ayrilma ve birleflme sonrasi anlamli olarak etkilenmifltir. Erken yavru kaybi yaflayan annelerin sonraki kuflak yavrularinda kontrol grubuyla karflilafltirildiginda anlamli düzeyde daha fazla biliflsel bozulma saptanmifltir. Sonuç: Hayvan modellerinde kayip süreçlerinin çaliflilmaya devam edilmesinin yas sürecindeki anneler ve bebekleri için klinik degeri olabilir.(Nöropsikiyatri Arflivi 2011; 48: 44-52). Anahtar kelimeler: Komplike yas, yavru kaybi, annelik davranifli, kan kortikosteron düzeyi, ögrenme.

© Galenos Yayinevi 2011. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use