Kronik subdural hematoma bagli gelisen Parkinsonizm olgusu/A case with Parkinsonism secondary to bilateral subdural hematoma

ÖZET. Subdural hematom sekonder Parkinsonizmin nadir bir nedenidir. Bu yazida biz bilateral subdural hematomun neden oldugu Parkinsonizmli bir olgu sunduk. Hastada Parkinsonizm herhangi bir antiparkinson ilaç kullanmadan, basarili bir cerrahi tedaviden sonra tamamen düzeldi. Anahtar kelimeler: Parkinsonizm, subdural hematom, travma. ABSTRACT. Subdural hematoma is a rare cause of secondary Parkinsonism. In this study, we presented a case of Parkinsonian syndrome caused by a bilateral subdural hematoma. The patient's Parkinsonism completely healed following successful surgical removal of the hematomas without any anti-parkinson drug. Key words: Parkinsonism, subdural hematoma, trauma.






Latest articles from "Dicle Tip Dergisi":

Analysis of peripheral vascular injuries: A social catastrophe/Periferik damar yaralanmalari analizi: Sosyal bir katastrofi(September 1, 2014)

Ileri evre Freiberg hastaliginda cerrahi tedavi/Surgical treatment of advanced stage Freiberg disease(September 1, 2014)

Endovasküler aortik onarimda tek merkez deneyimi: Teknik ve klinik yönlerin incelenmesi/Single center experience in endovascular aortic repair: review of technical and clinical aspects(September 1, 2014)

Renal ektopili çocuklarin ürolojik ve nefrolojik analizi/The urological and nephrological analysis of children with renal ectopia(September 1, 2014)

Idrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diger antibiyotiklere direncinin belirlenmesi/The determination of resistance to ertapenem and other antibiotics with ESBL product of Enterobacteriaceae isolated from urine samples(September 1, 2014)

Nonfonksiyone böbrekte nefrektominin en sik sebebi: Ürolitiyazis/The most common cause of non-functioning kidney nephrectomy: Urolithiasis(September 1, 2014)

Lise ögrencilerinin cep telefonu kullanma davranislari ve cep telefonlari hakkindaki görüsleri/High school students' usage behavior and views about mobile phones(September 1, 2014)

Other interesting articles:

Marker validation in recombinant inbred lines and random varieties of rice for drought tolerance
Australian Journal of Crop Science (April 1, 2012)

Respiratory enzyme activity and regulation of respiration pathway in seashore mallow (Kosteletzkya virginica) seedlings under waterlogging conditions
Australian Journal of Crop Science (April 1, 2012)

Absorption and accumulation characteristics of nitrogen in different wheat cultivars under irrigated and dryland conditions
Australian Journal of Crop Science (April 1, 2012)

Sinif Ögretmeni Adaylarinin Okudugunu Anlama Stratejileri Ile Ögrenme ve Ders Çalisma Stratejileri Arasindaki Iliski
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri (July 1, 2012)

Migren Hastalarinda Travma Sonrasi Stres Bozuklugu: Migren, Travma ve Aleksitimi/Post-Traumatic Stress Disorder in Migraine Patients: Migraine, Trauma and Alexithymia
Noro-Psikyatri Arsivi (July 1, 2013)

Dis Ticaretin Finansmaninda Göçmen Gönderilerinin Rolü: Türkiye Örnegi/The Role of Migrants' Remittances in Foreign Trade: The Case for Turkey
Sosyoekonomi (January 1, 2012)

Gelismekte Olan Ülkelerde Politik Istikrarin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi/The Effect of Political Stability on Economic Growth in Developing Countries
Sosyoekonomi (January 1, 2012)

Publication: Dicle Tip Dergisi
Author: Arikanoglu, Adalet
Date published: January 1, 2011

GIRIS

Parkinsonizm bazal ganglionlardaki dopaminerjik nöronlarin dejenerasyonu sebebiyle ortaya çikan istirahat tremoru, rijitide ve postural instabilite gibi çesitli ekstrapiramidal semptomlardan olusur. Bu sendrom primer ve sekonder Parkinson sendromlari olarak gruplandirilir.1 Sekonder parkinsonizmin yaygin nedenleri; ilaca bagli parkinsonizm, beyin tümörü, enfarkt yada subdural hematom gibi bazal ganglion yolaklari üzerindeki yapisal lezyonlar, toksik, enfeksiyöz ve metabolik nedenlerdir.2,3 Genel olarak bu durumlarda sekonder neden elimine edildikten sonra parkinsonizm geri dönüsümlüdür.3

Subakut-kronik subdural hematomalar yasli hastalarda minör travma sonrasi yada direkt bir kafa travmasi hikayesi olmaksizin ortaya çikabilir. Genelikle mental durum degisikligi ve fokal nörolojik defisitlerle birliktedir. Nadiren akut ve subakut baslangiçli parkinsonizme neden olur veya önceden varolan parkinson hastaliginin kötülesmesine sebep olabilir.4

Minör travma sonrasi olusan ve cerrahi drenaj tedavisi ile tamamen düzelen subdural hematoma bagli nadir görülen subakut baslangiçli parkinsonizmli olgumuzu literatürü gözden geçirerek sunmayi amaçladik.

OLGU

Olgumuz 69 yasinda erkek olgu hareketlerinde yavaslama, yürüme güçlügü ve ellerinde titreme sikayeti ile hastanemize basvurdu. On yildir ellerinde titremesi olan hastanin yaklasik 3 haftadir gittikçe artan hareketlerde yavaslama ve yürüyememe sikayeti baslamis. Bu yakinmalarla gittigi baska bir klinikte Parkinson hastaligi tanisi almis. Stalevo 150 mg/gün, pexola 0.75 mg/gün verilmis. Bu tedaviden sonra yakinmalarinda gerileme olmamis, yürüme güçlügü ve hareket kisitliligi gittikçe artmis. Özgeçmisinde 1 ay önce attan düsme hikayesi disinda bir özellik yoktu. Soygeçmisinde bir özellik yoktu.

Nörolojik muayenesinde bilinci açik, koopere, kranial sinir muayenesi normaldi. Her iki elde aksiyon özellikli ancak istirahat komponenti de olan tremoru mevcuttu. Bilateral üst ve alt ekstremitelerde rijidite ve bradikinezisi vardi. Motor muayenesinde kas gücü tamdi. Duyu muayenesi normaldi. Antefleksiyon postüründe duruyor ve yardimla küçük adimlarla yürüyordu. Taban cildi refleksi bilateral plantar fleksördü. Rutin laboratuvar incelemeleri normaldi.

Kranial manyetik rezonans incelemesinde bifrontoparietalde 2 cm kalinliga ulasan yaygin ileri derecede subdural hematom izlendi (Resim 1,2). Hastaya subakut-kronik subdural hematoma bagli parkinsonizm tanisi konuldu. Beyin cerrahisi ile konsulte edilen hastanin antiparkinson tedavisi kesildi ve bilateral burr hole drenaji ile hematom bosaltildi. Ameliyat sonrasi degerlendirilen hastada her iki elde izlenen tremorun istirahat komponenti kaybolmus fakat aksiyon tremoru devam etmekteydi. Mevcut tremor esansiyel tremor olarak kabul edildi ve propronolol 240 mg/gün baslandi. Alt ve üst ekstremitelerindeki rijitidesi düzeldi ve yardimsiz yürüyebilir duruma geldi.

TARTISMA

Subakut-kronik subdural hematom ileri yasta serebral atrofi ve artmis venöz frajiliteye bagli minor travma sonrasi veya kafa travma öyküsü olmaksizin gelisebilmektedir.2 Subakut-kronik subdural hematomu takiben zaman içinde bas agrisi, sersemlik, düsünmede yavaslama, apati, yürümede güçlük gibi semptomlar ortaya çikabilir. Bazi olgularda klinik tablo atipik ve nörolojik muayene tamamen normal oldugundan tani atlanabilmektedir.2,5

Kronik subdural hematom, istirahat tremoru, rijidite ve bradikinezi gibi ekstrapiramidal semptomlardan olusan parkinsonizme nadir olarak neden olur. Bu semptomlar birkaç haftadan birkaç aya kadar degisen bir süreçte ortaya çikabilmektedir. Ekstapiramidal rijidite siklikla ekstremitelerde simetriktir. Bu tablo birkaç yil boyunca tipik olarak yavas bir sekilde ilerleyen idiyopatik parkinson hastaligindan farklidir. Ayrica parkinson hastaligi tanisi almis ve kontrol altinda tutulan hastalarda da ani kötülesmeye sebep oldugu bilinmektedir.4 Bizim hastamizda da birkaç hafta içinde gelisen bradikinezi, rijidite, tremor ve yürüme bozuklugu gibi bilateral parkinsonizm bulgulari baskindi. Bu bulgularla baska bir klinikte herhangi bir radyolojik görüntüleme yapilmadigindan dolayi tani atlanmis, parkinson hastaligi tedavisi baslanmisti.

Kronik subdural hematomun parkinsonizme yol açan mekanizmasi iyi anlasilamamistir. Bu mekanizma ile ilgili çesitli teoriler öne sürülmüstür: Direkt olarak hematomun yer kaplamasi ya da indirekt olarak beyin yapilarinin yer degistirmesi sonucu bazal ganglionlara mekanik baski, buna bagli olarak striatumdaki dopaminerjik reseptörlerin sayisinin azalmasi, unkal hernisyon sonucu olusan orta beyin kompresyonu ve anterior choroidal arterin yer degistirmesi veya kompresyonu sonucu bazal ganglionlarda gelisen dolasim bozuklugu öne sürülen mekanizmalardir.1

Ondokuz olgunun degerlendirildigi bir çalismada 12 hastada cerrahi sonrasi tam remisyon, bir hastada spontan remisyon, diger hastalarda ise kismi remisyon bildirilmisitir.5 Horsting ve Hegeman'in sunduklari bir olguda spontan iyilesme gözlenmistir ve spontan iyilesme oluncaya kadar antiparkinson ilaç tedavisi vurgulanmistir.6 Son zamanlarda yayinlanan iki olguda kronik subdural hematoma bagli parkinsonizmli hastalarda cerrahi olarak hematom bosaltildiktan sonra herhangi bir antiparkinson ilaç kullanmaksizin parkinsonizmde belirgin iyilesme bildirilmistir.2,4 Bizim hastamizda cerrahi öncesi antiparkinson tedaviden fayda görmemis ve parkinsonism tablosu gittikçe kötülesmistir. Cerrahi tedavi sonrasi ise parkinsonizm tablosu belirgin olarak düzelmistir. Kronik subdural hematomun spontan rezolüsyonu her zaman gelismedigi ve sekel kalma ihtimali nedeniyle erken dönemde hematomun cerrahi rezeksiyonu daha güvenlidir ve semptomlarin hizlica iyilesmesini saglayabilir.1

Sonuç olarak; subakut-kronik subdural hematom sekonder parkinsonizmin nadir bir nedenidir. Yasli kisilerde akut-subakut progresif seyirli parkinsonizm tablosunda nörogörüntüleme ile subdural hematom arastirilmalidir. Erken tani ve cerrahi müdahale ile gereksiz ilaç kullanimi ve nörolojik sekel kalmasi önlenebilir.

KAYNAKLAR

1. Sunada I, Inoue T, Tamura K, Akano Y, Fu Y. Parkinsonism due to chronic subdural hematoma. Neurol Med Chir (Tokyo) 1996;36:99-101.

2. Bostantjopoulou S, Katsarou Z, Michael M, Petridis A. Reversible parkinsonism due to chronic bilateral subdural hematomas. J Clin Neurosci 2009;16:458-460.

3. Park B, Song SK, Hong JY, Lee PH. Parkinsonsim due to a Chronic Subdural Hematoma. J Mov Dis 2009;2:43-44.

4. Suman S, Meenakshisundaram S, Woodhouse P. Bilateral chronic subdural haematoma:a reversible cause of parkinsonism. J R Soc Med 2006;99:91-92.

5. Wiest RG, Burgunder JM, Krauss JK. Chronic subdural haematomas and Parkinsonian syndromes. Acta Neurochir (Wien) 1999;141:753-757.

6. Hageman A, Horstink M. Parkinsonism due to a subdural hematoma. Mov Disord 1994;9:107-108.

Author affiliation:

Adalet Arikanoglu1, Remziye Hünkar1, Kadir Çinar2

1Diyarbakir Egitim ve Arastirma Hastanesi, Nöroloji, Diyarbakir, Türkiye

2Diyarbakir Egitim ve Arastirma Hastanesi, Nörosirurji, Diyarbakir, Türkiye

Gelis Tarihi / Received: 27.12.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 07.01.2011

Yazisma Adresi /Correspondence: Dr. Adalet Arikanoglu Diyarbakir Egitim ve Arastirma Hastanesi, Nöroloji Klinigi, Diyarbakir, Türkiye Email: dradalet23@gmail.com

Copyright © Dicle Tip Dergisi 2011, Her hakki saklidir / All rights reserved

The use of this website is subject to the following Terms of Use