Latest articles from "Turkderm":

Tip 2 diyabetli hastalarda mukokutanöz fungal infeksiyonlar için risk faktörleri/Risk factors for mucocutaneous fungal infections in patients with type 2 diabetes mellitus(April 1, 2014)

Clinical Atlas of Skin Tumors/Deri Tümörleri Atlasi(April 1, 2014)

Dermatolojik hastaliklara özgü aile etki ölçegi gelistirilmesi; geçerlik ve güvenirlik çalismasi/Development and preliminary validation of the dermatological diseases family impact scale(April 1, 2014)

Retina dekolmaninin eslik ettigi iktiyozis folikülaris, alopesi ve fotofobi sendromlu bir olgu/The case of ichthyosis follicularis, alopecia and photophobia syndrome with retinal detachment(April 1, 2014)

Çocuklarda dermatolojik hastaliklarda yasam kalitesi/Quality of life in children with dermatological diseases(April 1, 2014)

Primer kutanöz karsinosarkom: Literatürde malin periferik sinir kilifi tümörü diferansiyasyonu gösteren ilk olgu/Primary cutaneous carcinosarcoma: The first reported case with peripheral nerve sheath differentiation(April 1, 2014)

Bir egitim arastirma hastanesinde 1996-2012 yillari arasindaki sifiliz olgularinin degerlendirilmesi/Evaluation of syphilis cases between 1996 and 2012 in a training hospital in Turkey(April 1, 2014)

Other interesting articles:

Boy uzunlugunun nadir bir nedeni: Sotos sendromu/A rare cause of tall stature: Sotos syndrome
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz/Our experience in breast conserving surgery in breast cancers
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Fabrika isçilerinin sigara kullanma aliskanliklari ve sigara birakma konusundaki düsünceleri/Smoking habits of factory workers and their thoughts about cessation of smoking
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Kolorektal kanserlerde prognostik faktörler/Prognostic factors in colorectal cancers
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Welfare States' Policy Response to New Social Risk: Sequence Analysis for Welfare Policy*
Development and Society (December 1, 2014)

Siringomanin nadir olarak izlenen berrak hücreli varyanti/Clear cell variant of syringoma as a rare case
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Plevral effüzyonlarda tek port torakoskopik yaklasimin etkinligi/The effectiveness of single port thoracoscopic approach in pleural effusions
Dicle Tip Dergisi (December 1, 2014)

Publication: Turkderm
Author: Aksoy, Berna; Aksoy, Hasan Mete; Akin, Onat; Yüksekol, Ismail
Date published: October 1, 2011
Language: Turkish
PMID: 112413
Journal code: TRKD

Giris

Sarkoidoz ilk olarak 1899 yilinda Boeck tarafindan deri lezyonlari ile tanimlanmis ve sonrasinda sistemik granülomatöz bir hastalik oldugu anlasilmistir.1 Sarkoidoz patogenezi hala tam olarak anlasilamamistir.1-3 Büyük taklitçilerden birisi olan sistemik sarkoidozda görülen deri tutulumu olan kutanöz sarkoidoz ise pratikte çok farkli sekillerde karsimiza çikabilen bulmaca gibi bir klinik antitedir.2,3 Kutanöz sarkoidoz lezyonlari siklikla hastaligin baslangicinda mevcut olup tüm sarkoidoz has- talarinin %9-37'sinde görülür1. Kutanöz sarkoidoz lezyonlari özgül ve özgül olmayan kutanöz lezyonlar olarak siniflandirilir.1 Özgül olmayan sarkoidoz deri lezyonlari genelde sarkoidozun akut bir bulgusu olup sistemik sarkoidozun daha iyi bir seyir sergileyecegini gösterir1. Buna karsilik özgül olan deri lezyonlari daha kötü bir prognozu belirler1. Sarkoidozda asemptomatik olan deri lezyonlarinin varligi hastaligin daha erken dönemde ve kisa sürede tani almasini saglamaktadir1. Skar sarkoidozu ise ender görülen özgül bir kutanöz sarkoidoz formudur.1,4 Sarkoidoz tedavisinde amaç semptomatik rahatlama, hastalik aktivitesini gösteren objektif parametrelerde düzelme ve hastalik ilerlemesinin neden olacagi kronik maluliyetin önlenmesidir.5 Kortikosteroidler, antimalaryal ilaçlar ve metotreksat gibi standart tedavi seçeneklerine cevabin degisken olmasi ve toksisite riski nedeniyle alternatif tedavi seçenekleri arastirilmaktadir.5 Bunlardan kalsinörin inhibitörü olan takrolimusun topikal kullaniminin özgül kutanöz sarkoidoz lezyonlarinin tedavisinde etkili olabilecegi daha önce bildirilen az sayida olgu ile gösterilmistir.6-11

Bu yazida topikal takrolimus tedavisine iyi yanit veren, ender görülen bir kutanöz sarkoidoz formu olan skar sarkoidozlu bir olgu sunulmasi amaçlanmistir.

Olgu Sunumu

Elli sekiz yasinda kadin hasta poliklinige yüzde ve dizde kabariklik sikayetiyle basvurdu. Olgu ayni bölgelerde 35 yil önce trafik kazasi sonucu çesitli skar olustugunu ve bu skarlarda son 5 aydir kabariklik gelistigini belirtti. Bu kabariklik gelisen skarlarda acima ve hassasiyet mevcutken kasinti gibi baska bir sikayet bulunmamaktaydi. Olguya farkli merkezlerde hipertrofik skar tanisiyla çesitli tedaviler önerilmisti. Olgunun sorgulamasinda halsizlik ve unutkanlik varken öksürük, gece terlemesi, kilo kaybi gibi sistemik bulgulari yoktu. Olgunun tibbi öyküsünde guatr, serebral arter darligi, boyunda herniye nukleozus pulpozus mevcuttu ve kendisi menopozdaydi. Dermatolojik muayenede alinda, burun kökü sagda, üst dudakta, sag burun girisinde ve sag dizde bulunan tüm skarlarda kabariklik ile kendisini gösteren lineer bakir kirmizi-morumsu renkte plak ve papüller mevcuttu (Resim 1). Tüm lezyonlarin diaskopisinde elma jölesi görünümü mevcuttu. Hastanin sag dizde bulunan lezyonlarindan kutanöz sarkoidoz ön tanisi ile biyopsi alindi. Histopatolojik incelemede dermiste non-kazeifiye multifokal granulomatöz alanlar içinde lenfositler ve histiositler mevcuttu (Resim 2). Olguya bu klinik ve histopatolojik özellikleri ile kutanöz skar sarkoidozu tanisi konuldu. Sistemik tutulum açisindan yapilan degerlendirmelerde, parankim tutulumu olmamasina karsin bilateral hilar lenfadenopatilerle seyreden (radyolojik evre I) pulmoner sarkoidoz saptandi. Olguda bu bulgularla sistemik steroid tedavisi indikasyonu saptanmadigi için akciger tutulumu açisindan 6 aylik düzenli kontroller önerildi. Olgunun takiplerinde sistemik tutulumda ilerleme saptanmadi. Kutanöz lezyonlara yönelik baslangiçta mometazon furoat %0,1 merhem günde iki defa kullanmasi önerildi. Bir ay sonraki kontrolde olgu bu tedaviden hiç fayda görmemisti ve tüm lezyonlari aynen devam etmekteydi. Bu nedenle topikal %0,1 takrolimus tedavisi baslandi. Alti hafta sonraki kontrolde herhangi bir yan etki olmadan olgunun tüm lezyonlarinin kabarikliginda azalma ve elma jölesi görünümünde kaybolma saptandi (Resim 3). Olgu 5 ay sonrasinda hala takip altindadir ve skarlarda tekrarlayan kabarma ya da akciger bulgularinda ilerleme saptanmamistir.

Tartisma

Sarkoidoz sistemik bir hastalik olup herhangi bir organ ya da dokuyu tutabilir3. Sarkoidoz Iskandinavlar ve Afrika kökenli Amerikalilarda en yüksek prevalansta ve kadinlarda biraz daha sik görülmektedir. Sarkoidoz insidansi her iki cinste 20 ila 29 yas arasi ve kadinlarda 50 yas üstü olmak üzere iki pik gösterir. Günümüzde kabul edilen son etyopatogenetik mekanizmaya göre sarkoidoz genetik olarak yatkinligi bulunan bir kiside henüz tam olarak tanimlanamamis çevresel bir antijenik uyarana maruziyet ile gelisen kronik bir immünolojik yanit sonucunda olusmaktadir. Sarkoidozda granulomatöz inflamasyon alanlarinda yardimci Th1 aracili immünolojik yanit belirginken periferal immün yanitlar paradoks olarak baskilanmistir.2

Kutanöz tutulum tüm sarkoidoz hastalarinin kabaca üçte birinde görülür ve bu tutulum morfoloji, yayilim, seyir, klinik iliski ve tedaviye yanit açisindan hastalar arasinda belirgin sekilde heterojendir.3,12 Kutanöz sarkoidoz lezyonlari non-kazeifiye granülomlar içeren özgül ve bu granülomlari içermeyen, reaktif oldugu düsünülen özgül olmayan deri lezyonlari seklinde siniflandirilmaktadir.2,4,12 Kutanöz sarkoidoz lezyonlari klinik ve histopatolojik olarak pek çok hastaligi taklit edebildigi için tanisal yaklasim tam bir muammadir.3 Kutanöz sarkoidozda tani uyumlu klinik ve radyolojik bulgularin isiginda histopatolojik olarak nekrotizan olmayan, epitelioid hücreli granülomlarin varliginda diger potansiyel etyolojiler dislanarak konulabilir.3,4,12 Tüm biyopsi materyalleri mutlaka mikobakteriyel ve fungal ajanlar açisindan degerlendirilmelidir.1 Ayrica sarkoidal granülomlarin histopatolojik olarak yabanci cisim tipi granülomlardan da ayirt edilmesi gerektigi unutulmamali ve biyopsi materyallerine polarize isik mikroskopisinin uygulanmasi bu nedenle yararli olacaktir.13 Olgumuzda yabanci cisim granülomasini dislayan bulgular arasinda mevcut çok çekirdekli dev hücrelerin Touton veya Langhans tipinde olmasi, yabanci cisim tipi dev hücre saptanmamasi ve polarize isik mikroskopisi ile yapilan incelemede herhangi bir yabanci cisim veya kristal polarizasyonu görülmemesi bulunmaktadir. Mevcut bulgularin isiginda olgumuzda tani sarkoidoz ile uyumlu olarak görülmektedir.

Baslangiçta sistemik tutulum bulunmasa da tüm kutanöz sarkoidoz hastalarinda taniyi takibeden 3 yil içinde iç organ hastaligi gelisir4. Bu nedenle tüm hastalar baslangiçta sistemik tutulum açisindan degerlendirilmeli ve düzenli araliklarla bu açidan takip edilmelidirler4. Kutanöz sarkoidozda tedavi genelde topikal, intralezyoner veya sistemik steroidler ile yapilir4,12. Kutanöz sarkoidoz tedavisinde ayrica tetrasiklin türevleri, antimalaryal ilaçlar (klorokin ve hidroksiklorokin), metotreksat, biyolojik ajanlar (Tümör Nekrozis Faktör-α inhibitörü olan talidomid, infliksimab, etanersept ve adalimumab), izotretinoin ve pentoksifilin de basarili sonuçlar vermektedir.4,12 Olgumuzda da oldugu gibi saptanan akciger tutulumu her zaman tedavi gerektirmeyebilir.5 Olgumuza da akciger sarkoidozu için herhangi bir sistemik tedavi önerilmedi ve takiplerinde de akciger tutulumunda ilerleme saptanmadi.

Skar sarkoidozu var olan bir skar dokusunun sarkoidal granülomlar tarafindan infiltre edilmesi sonucunda skar dokusunun kalinliginin artmasi ile daha eritemli veya viyolese renk almasi ile karakterizedir ve %2,9 gibi bir oranla ender görülür.4,14 Skar sarkoidozu sadece travmatik ya da cerrahi skarlarda reaktivasyon seklinde degil ayni zamanda eskiden yapilan kan alma, intramuskuler injeksiyon, alerji tedavisi noktalarinda, dövmelerde ve hepes zoster skarlarinda da görülebilir.4,14,15 Skar sarkoidozu tanisi çogunlukla hipertrofik skarla karistirildigi ve sarkoidozun da intralezyoner steroid tedavisine yanit vermesi nedeniyle atlanir.4 Bu nedenle ender görülen bu sarkoidoz türü eger inaktif bir skarda beklenilmeyen bir degisme veya genisleme görüldügünde süphelenilmeli ve histopatolojik inceleme ile mutlaka degerlendirilmelidir.4,15 Genis olgu çalismalarinin eksikligine ragmen bu sarkoidoz çesidi sistemik hastalik ile daha az iliskilidir4. Skar sarkoidozu siklikla yavas ve spontan olarak gerileme gösterir1. Ancak olgumuzun topikal kortikosteroid tedavisine hiç yanit vermeyen lezyonlarinin 6 hafta gibi bir sürede topikal takrolimus tedavisi ile gerilemesi bu durumun spontan bir gerileme olamayacagini açikça göstermektedir. Topikal takrolimusun olgumuzda var olan skar sarkoidozunda hizli, güvenli ve etkili bir tedavi seçenegi oldugu görülmüstür.

Topikal takrolimus tedavisinin topikal steroid tedavisine yanit vermeyen yüzde yerlesmis6-9, dizde yerlesmis likenoid tipte10 ve sistemik steroid tedavisine yanit vermeyen kasa uygulanmis dövme skarinda yerlesmis11 kutanöz sarkoidoz lezyonlarinda etkinligi gösterilmistir. Topikal takrolimus tedavisinin kutanöz sarkoidozda etkisini yardimci Th1 hücrelerinin aktivasyonu, sitokin salinimi ile T hücreler ve makrofajlar tarafindan TNF- α salinimini engelleyerek gösterdigi düsünülmüstür6. Ancak son zamanlarda sarkoidoz gibi granulomatöz hastaliklarin biyopsilerinde artmis Gli-1 onkogen sunumu gösterilmistir.16 Gli-1 Hedgehog sinyal yolaginda rol alan bir transforme edici transkripsiyon faktörüdür ve bazal hücreli karsinoma patogenezinde yer almaktadir.16 Gli-1 inhibitörü olan topikal takrolimus gibi kalsinörin inhibitörlerinin olgu sunumlari ile kutanöz sarkoidozda gösterilen etkisinin temelinde bu mekanizma yatiyor olabilir.2,16 Var olan eski skarlarda kisa zamanda gelisen infiltrasyon ile basvuran hastalarda skar sarkoidozu akla gelmesi gereken bir tanidir ve mutlaka histopatolojik inceleme ile dogrulanmalidir. Sunulan olgudan da görüldügü gibi benzer hastalarda sistemik tutulum açisindan inceleme yapildiktan sonra kutanöz sarkoidoz için literatürde genelde bildirilen sistemik kortikosteroid tedavisinin yerine topikal takrolimus güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olabilir.

Kaynaklar

1. Marchell RM, Judson MA: Chronic cutaneous lesions of sarcoidosis. Clin Dermatol 2007;25:295-302.

2. Ali MM, Atwan AA, Gonzalez ML: Cutaneous sarcoidosis: updates in the pathogenesis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:747-55.

3. Tchernev G, Patterson JW, NenoffP, Horn LC: Sarcoidosis of the skin-a dermatological puzzle: important differential diagnostic aspects and guidelines for clinical and histopathological recognition. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:125-37.

4. Lodha S, Sanchez M, Prystowsky S: Sarcoidosis of the skin: a review for the pulmonologist. Chest 2009;136:583-96.

5. Badgwell C, Rosen T: Cutaneous sarcoidosis therapy updated. J Am Acad Dermatol 2007;56:69-83.

6. Katoh N, Mihara H, Yasuno H: Cutaneous sarcoidosis successfully treated with topical tacrolimus. Br J Dermatol 2002;147:154-6.

7. De Francesco V, Cathryn AS, Piccirillo F: Successful topical treatment of cutaneous sarcoidosis with macrolide immunomodulators. Eur J Dermatol 2007;17:454-5.

8. Gutzmer R, Völker B, Kapp A, Werfel T: Successful topical treatment of cutaneous sarcoidosis with tacrolimus. Hautarzt 2003;54:1193-7.

9. Green CM: Topical tacrolimus for the treatment of cutaneous sarcoidosis. Clin Exp Dermatol 2007;32:457-8.

10. Vano-Galvan S, Fernandez-Guarino M, Carmona LP, Harto A, Carrillo R, Jaén P: Lichenoid type of cutaneous sarcoidosis: great response to topical tacrolimus. Eur J Dermatol 2008;18:89-90.

11. Landers MC, Skokan M, Law S, Storrs FJ: Cutaneous and pulmonary sarcoidosis in association with tattoos. Cutis 2005;75:44-8.

12. Metin A, Ugras S, Çalka Ö, Cesur Y: Çocukluk çaginda görülen bir kutanöz miliyer sarkoidoz olgusu. Türkderm 2002;36:138-41.

13. Fernandez-Faith E, McDonnell J. Cutaneous sarcoidosis: differential diagnosis. Clin Dermatol 2007;25:276-87.

14. Sorabjee JS, Garje R: Reactivation of old scars: inevitably sarcoid. Postgrad Med J 2005;81:60-1.

15. Hong YC, Na DJ, Han SH, Lee YD, Cho YS, Han MS: A case of scar sarcoidosis. Korean J Intern Med 2008;23:213-5.

16. Macaron NC, Cohen C, Chen SC, Arbiser JL: gli-1 Oncogene is highly expressed in granulomatous skin disorders, including sarcoidosis, granuloma annulare, and necrobiosis lipoidica diabeticorum. Arch Dermatol 2005;141:259-62.

Author affiliation:

Berna Aksoy, Hasan Mete Aksoy*, Onat Akin**, Ismail Yüksekol***

Özel Konak Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastaliklar Klinigi, *Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klinigi ve

***Gögüs Hastaliklari Klinigi, Kocaeli, Türkiye

**Patomed Patoloji Laboratuvari, Istanbul, Türkiye

Yusisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Berna Aksoy, Özel Konak Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastaliklar Klinigi, Kocaeli, Türkiye

Tel.: +90 262 318 70 70/1146 E-posta: bmaksoy@mynet.com Gelis Tarihi/Received: 12.10.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 23.11.2010The use of this website is subject to the following Terms of Use