Yaygin Anksiyete Bozuklugu-7 (YAB-7) Testi Türkçe Uyarlamasi, Geçerlik ve Güvenirligi/Validity and Reliability Study for the Turkish Adaptation of the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)Scale

ÖZET. Amaç: Çalismada Türkçeye uyarlanan YAB-7 testinin , geçerlik, güvenirlik ve psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandi. Yöntem: Çalismaya YAB tanisi konulan 110 hasta 112 saglikli gönüllü katildi. Baslangiç uygulamasinin üç hafta sonrasinda örneklemin belirli bir bölümüne YAB-7 testi yeniden uygulandi. Yapisal geçerlilik için ana bilesenler analizi, dogrulayici faktör analizi, ayirt edici özelligin belirlenmesi için ROC analizi yapildi. Degisik kesme degerlerinde pozitif öngörücü deger, negatif öngörücü deger, pozitif ve negatif olabilirlik orani hesaplandi. Bulgular: YAB grubunda YAB-7 testi toplam puanlari kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamli yüksek bulundu. YAB-7 testi tüm maddeleri arasinda anlamli iliski, iç tutarlik ve aralikli uygulamada iyi kararlilik gösterdigi görüldü. Yapisal geçerlilik için yapilan faktör analizinde YAB-7 testi faktör yapisinin orijinal test ile benzer oldugu ve yapisal geçerliliginin iyi oldugu saptandi. Dogrulayici faktör analizinde tek faktörlü yapiya iyi uyum gözlendi. YAB-7 testi için en kabul edilebilir kesme degeri 8 bulundu. Sonuç: YAB-7 Türkçe formunun klinik örneklemde orijinal forma benzer olarak yüksek geçerlige, güvenilirlige ve iyi psikometrik özelliklere sahip oldugu saptandi. YAB-7 Türkçe formunun yararli bir tarama testi olarak degerlendirildi. (Nöropsikiyatri Arflivi 2013; 50: 53-58). Anahtar kelimeler: Yaygin Anksiyete Bozuklugu-7 (YAB-7) testi, Türkçe uyarlama, geçerlik, güvenilirlik. Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. ABSTRACT. Objective: Our objective was to identify the validity, reliability and psychometric features of the Turkish adaptation of the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) scale. Method: Patients who were diagnosed with 110 GAD patients and 112 healthy control subjects were included in this study. Three weeks after the initial administration, a certain group of the sample was administered the GAD-7 scale again. The principal components analysis for structural validity and confirmatory factor analysis were performed. Receiver operating characteristics (ROC) curve analysis was performed to identify the distinguishing feature. Positive predictive value, negative predictive value, positive and negative likelihood ratios were calculated at different cut-offlevels. Results: The total scores for the GAD-7 scale-Turkish version in the GAD group were found to be statistically significantly higher than those in the control group. A significant correlation was observed between all items of the GAD-7 scale - Turkish version that was found to have good internal consistency and intermittent administration. In the factor analysis performed for assessing the construct validity, the factor structure of the GAD-7 scale-Turkish version was found to be similar to the original form and the construct validity was found to be good. Good compliance to single factor structure was observed in the confirmatory factor analysis. The most acceptable cut-offpoint of the GAD-7 scale-Turkish version was found to be 8. Conclusion: The GAD-7 scale-Turkish version, similar to the original form, was found to have a high validity, reliability and good psychometric features in a clinical sample. The Turkish version of the GAD-7 scale was regarded as a useful screening tool. (Archives of Neuropsychiatry 2013; 50: 53-58). Key words: Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) scale-Turkish version, validity, reliability. Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

© Galenos Yayinevi 2013. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use