Latest articles from "Noro-Psikyatri Arsivi":

Electroencephalography Spectral Power Density in First-Episode Mania: A Comparative Study with Subsequent Remission Period(June 1, 2015)

Tardive Blepharospasm and Meige Syndrome during Treatment with Quetiapine and Olanzapine(June 1, 2015)

Mother-Child Interactions of Preterm Toddlers(June 1, 2015)

Up-to-date Critical Review of the Classification of Epilepsies and Epileptic Seizures(June 1, 2015)

Sertraline Induced Galactorrhea(June 1, 2015)

Relationship Suicide, Cognitive Functions, and Depression in Patients with Schizophrenia(June 1, 2015)

Anxiety Disorders Comorbidity in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder(June 1, 2015)

Other interesting articles:

Deliryum Patofizyolojisinde CRP, TNF-[alpha] ve IGF-'in Rolü/Role of CRP, TNF-[alpha], and IGF-1 in Delirium Pathophysiology
Noro-Psikyatri Arsivi (October 1, 2014)

Effects of Parental Attitudes Among a Group of High School Students in Istanbul
Noro-Psikyatri Arsivi (March 1, 2015)

ALTERNATIVE FORMS OF COMMUNICATION AMONG PERSONS WITH APHASIA
The Journal of Special Education and Rehabilitation (January 1, 2012)

Personality and Primary Dysmenorrhea: A Study Using a Five-Factor Model in Chinese University Women/Kisilik ve Primer Dismenore: Çinli Üniversiteli Kadinlarda 5-Faktör Modeli Kullanilarak Yapilan Bir Çalisma
Noro-Psikyatri Arsivi (April 1, 2012)

CASE OF "PREMONITORY DEPRESSION" IN PATIENT WITH MAJOR DEPRESSIVE DISORDER FOLLOWED BY PANCREATIC CANCER
Activitas Nervosa Superior (December 1, 2014)

"SPLIT MIND" AND EEG GAMMA ACTIVITY IN SCHIZOPHRENIA
Activitas Nervosa Superior (December 1, 2014)

SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF VICTIMIZED VERSUS NONVICTIMIZED PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA: AN EGYPTIAN STUDY
Activitas Nervosa Superior (December 1, 2014)

Publication: Noro-Psikyatri Arsivi
Publication foreign language title: Archives of Neuropyschiatry
Author:
Date published:
Language: Turkish
PMID: 110410
ISSN: 13000667
Journal code: NPKY

Giris

Yaygin anksiyete bozuklugu en az 6 ay boyunca hemen hemen her gün ortaya çikan birçok olay ya da etkinlik hakkinda asiri anksiyete ve gerginlik duyma, kisinin üzüntüsünü kontrol etmeyi güç bulmasi ve bunlara ek olarak huzursuzluk, kolay yorulma, zihinsel yogunlasma güçlügü, irritabilite, kas gerginligi, uyku bozukluklari gibi bulgularin eslik edebildigi bir bozukluk olarak tanimlanir. Kas gerginligine bagli olarak titreme, kaslarda agri da yaygin olarak bulunur. Depresif belirtiler siklikla eslik eder. Diger anksiyete bozukluklari, major depresyon, alkol/madde kullanim bozukluklari, irritabl barsak sendromu ve bas agrisi gibi somatik bozukluklarla çok sik birliktelik gösterir (1). DSM-III-R kriterlerine göre YAB yillik prevalansi %3,1 yasam boyu prevalansi %5,1 bulunmustur. Ancak 45 yas üstü kadinlarda yasam boyu siklik % 10,3'e kadar çikabilmektedir (2). Kadinlarda yasam boyu siklik erkeklere göre 2 kat fazladir (3). Diger anksiyete bozukluklarinda oldugu gibi yaygin anksiyete bozuklugunda da ruhsal sagligin yaninda sosyal, mesleki ve aile içi islevselligin tüm alanlari, ve günlük aktiviteler etkilenir. Anlam verilemeyen bedensel yakinmalar nedeniyle genel tibbi branslara basvuru sikligi artar (4). Yaygin anksiyete bozuklugu olan hastalar ruh sagligi birimleri yerine daha çok birinci basamak saglik kurumlarina basvururlar (5,6,7,8). Bu nedenle oldukça sik görülmesine karsin tani konma orani düsüktür (4,5). Genellikle tani konulmadan 5-10 yil öncesinde de semptomlari mevcuttur (9). Birinci basamakta kullanilabilecek kisa, kolay uygulanabilir bir tarama gerecinin bulunmasi tani konulma oranini arttirabilir. Spitzer ve ark. yaygin anksiyete bozuklugu için 7 maddelik bir ölçek gelistirmislerdir (10). Bu kisa tarama testi klinik pratik ve arastirmalarda giderek artan oranda kullanilmaya baslanmistir. Çalismalarda 'Yaygin Anksiyete Bozuklugu (YAB-7)' ölçeginin klinik, arastirma ve genel popülasyon örnekleminde geçerli bir kisa test oldugu bildirilmistir (10,11,12). Bu çalismada YAB-7 testinin Türkçe'ye uyarlanip geçerlik ve güvenirliginin yapilmasi amaçlandi.

Yöntem

Örneklem

Bakirköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesi ayaktan tedavi ünitelerine basvuran, deneyimli psikiyatri uzmanlarinca yaygin anksiyete bozuklugu tanisi konulan, çalisma hakkinda bilgilendirilmesini takiben katilmaya gönüllü 110 hasta çalismaya alindi. Yaygin anksiyete bozuklugu grubunun sonuçlari yine bilgilendirilmesi sonucunda çalismaya katilmayi kabul eden saglikli gönüllü grupla karsilastirildi. Yerel etik degerlendirme komisyonu çalismada etik disi unsur olmadigini onayladi.

Araçlar ve Yöntem

Hastalarin sosyo-demografik özellikleri DSM-IV SCID-I klinik görüsme kilavuzu göz önüne alinarak hazirlanan form ile degerlendirildi. SCID-I'in First ve ark. (1997) tarafindan DSM-IV'e göre uyarlanan ve Çorapçioglu ve arkadaslarinca geçerlik ve güvenilirlik çalismasi yapilan, uyarlamasi kullanilarak YAB tanisi konuldu (13,14). Depresyon puanlarinin belirlenmesi için Beck (1961) tarafindan gelistirilen Hisli (1988) tarafindan Türkçe geçerlik ve güvenirligi yapilan Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanildi (15,16). Durumluluk ve sürekli kaygi düzeylerini saptamak amaciyla Spielberger ve arkadaslari tarafindan gelistirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalismasi Öner ve Le Compte tarafindan yapilan Durumluluk ve Sürekli Kaygi Envanteri (DSKE) kullanildi (17,18).

Yaygin Anksiyete Bozuklugu testi-7 (YAB-7)

YAB-7 Spitzer ve ark. tarafindan DSM-IV-TR ölçütlerine göre gelistirilmis, yaygin anksiyete bozuklugunu degerlendiren kisa, özbildirimle doldurulan bir testtir (10). Son 2 hafta içindeki ölçek maddelerinde sorulan yasantilari degerlendiren 7 maddeli dörtlü likert (0=hiç, 1=Birçok gün, 2=günlerin yarisindan fazlasinda, 3=hemen hemen her gün), kagit-kalem tipi bir ölçektir. Ölçekten edinilen toplam puanlar 5, 10, ve 15 sirasiyla hafif, orta ve ciddi anksiyete için kesme noktalaridir. Toplam puani 10 ve üzerinde alan hastalarin, diger yöntemlerle YAB tanisinin arastirilmasi ve dogrulanmasi gereklidir. Toplam puan esigi 10 olarak seçildiginde YAB tanisi için duyarliligi %89, özgüllügü ise %82 olarak saptanmistir (4).

Ölçegin Türkçe Formunun Olusturulmasi

Ölçegin özgün formunu gelistiren ve geçerlik çalismasini yapan arastirmacilardan Türkçe formunun olusturulmasi için onay alindi. YAB-7 ölçegi birbirinden bagimsiz Ingilizce ve Türkçe diline hakim psikiyatri uzmani tarafindan Türkçeye çevrildi. Türkçe çeviriler akademik olarak da Ingilizce egitim görmüs ve halen Ingilizce egitim veren diger bir uzmanin görüsüne sunuldu. Bu uzman tarafindan maddeleri en iyi temsil eden çeviri seçilerek üç uzmanin katilimi ile ölçegin Türkçe çevirisi tamamlandi. Her iki dile ve psikometrik incelemelere hakim kisi tarafindan ölçek Türkçeden orijinal diline yeniden çevirisi yapilarak uyumlulugu test edildi.

Istatistiksel Analiz

Çalismanin istatistiksel analizinde ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde degerleri tanimlandi. Gruplar arasi frekans ve yüzdelerin kiyaslanmasinda Ki-kare ve Fisher kesin olasilik testi kullanildi. Normal dagilima sahip degisken ortalamalarinin karsilastirilmasinda t testi, bagimli ölçüm (test-tekrar test) degerlendirilmesinde esli serilerde t testi kullanildi. Durumluksüreklilik kaygisi ve depresyon ölçümleri ile YAB-7 iliskisini degerlendirmek için Spearman korelasyon analizi kullanildi. YAB-7 ölçegi sorularin birbirleriyle tutarligi ve ayni özelligin ögelerini ortaya koyma basarilari (iç tutarlilik) Cronbach's alpha ile degerlendirildi. YAB-7 yapisal geçerligini test etmek için Temel Bilesenler Analizi yapildi. Özdegerleri 1'den büyük olan faktörler saklandi. Tek faktör yapisi çiktigi için varimax döndürmesi yapilmadi. Dogrulayici faktör analizi, bu analizi yapmak için gerekli modülü içeren SPSS AMOS 18 paket programi ile yapildi. Alici isletim karakteristigi (ROC) egrisi gruplari ayirmak, gücünün belirlenmesi ve degisik kesme degerlerinde duyarlilik ve özgüllügü saptamak için kullanildi (19,20). Pozitif öngörücü deger, YAB-7 kullanilarak yapilan taramada YAB tanisi konulan örneklem orani olarak tanimlandi. Negatif öngörücü deger YAB- 7 kullanilan ve YAB saptanmayan kontrol grubu olarak tanimlandi. Olabilirlik degeri olarak 0.05 küçük olma anlamli olarak belirlendi. Yorumlamalarda anlamlilik siniri p=0,05 ve 0,001 olarak belirlendi. Tüm istatistiksel analizler SPSS-15.0 for Windows (SPSS, Chicago,IL, USA) kullanilarak yapildi.

Bulgular

Çalismamizda YAB olgularinin yas ortalamasi 40,30±10,13; kontrol grubunun yas ortalamasi 34,67±12,55 idi. Cinsiyet açisindan YAB grubunun %84,5'i, kontrol grubunun %70,9'u kadindi. Egitim yili açisindan YAB grubu 8,14±3,52, kontrol grubu 12,85±2,60 idi. Evlilik durumu açisindan YAB grubundaki hastalarin %86,4'ü, kontrol grubundakilerin %54,52'si evliydi. Beck Depresyon Envanteri puanlari YAB grubunda 21,50±11,70 (0- 48), kontrol grubunda 9,28±10,10 (0-40) idi. Durumluk Kaygi Envanteri puanlari YAB grubunda 47,25±10,92 (23-75), kontrol grubunda 37,08±9,91 (23-61) idi. Sürekli Kaygi Envanteri puanlari YAB grubunda 53,44±10,22 (28-80), kontrol grubunda 39,52±9,69 (21-74) idi.

Madde Analizi

YAB-7 maddeleri ve toplam puaninin kontrol grubunun puani ile karsilastirilmasinda YAB grubunda tüm puanlarin istatistiksel olarak anlamli derecede yüksek oldugu belirlendi (Tablo1).

YAB-7 testi maddeler arasi iliskilerin analizinde Pearson momentler çarpimi korelasyon analizi kullanilmistir. En zayif iliski (0,395) YAB-7 4 ve 7 numarali madde arasinda bulundu. En güçlü iliski ise 1 ve 2 numarali maddeler arasinda (0,720) bulundu. Tüm maddeler arasi korelasyonlar 0,01 düzeyinle anlamlilik gösterdi (Tablo 2).

YAB-7 ölçegi toplam puani ile örneklemde kullanilan anksiyete ve depresyon ölçümleri olan durumluk, sürekli anksiyete ve depresyon ölçümleri arasindaki iliski arastirilmasinda YAB-7'nin durumluk kaygi ölçegi (0 ,574), süreklilik kaygi ölçegi (0,671) ve Beck Depresyon Envanteri (0,632) ile orta derecede korele oldugu görüldü. Tüm iliskiler p<,001 düzeyinde anlamli idi.

Iç Tutarlilik

YAB-7 Türkçe uyarlamasinin iç tutarliligi Cronbach's alpha ölçümüyle degerlendirildi. YAB-7 toplam puani için Cronbach's alpha degeri 0,852 bulundu.Maddelerin tek tek Cronbach's alpha degerleri Tablo 3'te gösterilmistir. Elde edilen Cronbach's alpha degerlerine göre YAB-7 Türkçe uyarlamasinin iç tutarlik katsayilarinin oldukça iyi oldugu görüldü.

Test-tekrar Test Analizi

Çalismaya katilan YAB hastasi grubundan 39 kisiye 3 hafta sonra test yeniden uygulandi ve ilk testlerle kiyaslandi. Bu karsilastirmada her iki ölçüm arasinda anlamli farkliliklar saptanmadi (Tablo 4). YAB-7 Türkçe formunun her uygulanisinda kararli sonuçlar verdigi saptandi.

Yapisal Geçerlilik

YAB-7'nin yapisal geçerligini degerlendiren faktör analizinde temel bilesenler analizi kullanildi. Ölçek maddelerinin temel bilesenler analizine örneklem uygunlugunun degerlendirilmesinin bir ölçütü olan Kaiser-Meyer-Olkin degeri 0,904 bulunarak uyumun mükemmel düzeyde oldugu görüldü. Bartlett testinde χ2=824,041; p=,001 bulundu. Korelasyon matriksi incelenmesinde birbiriyle korelasyon katsayisini 0,9 üstüne çikaracak sekilde madde örtüsmesi saptanmadi. Ayrica, özdegeri >1 olan yalnizca tek faktör olustugu ve bu faktörün toplam varyansin %60,361 açikladigi görüldü. Tek faktör yapisi olustugu için rotasyon yapilmadi. Bu faktörde faktör yükleri 0,630 ile 0,838 arasinda belirlendi. Baslangiç ve çikartim sonrasi oransal degisimler (h2) 0,436 ile 0,703 araliginda saptandi. Sonuçlar YAB-7 Türkçe formu faktör yapisinin orijinaliyle benzer oldugunu ve yapisal geçerliliginin iyi oldugunu gösterdi (Tablo 5).

Dogrulayici Faktör Analizi

YAB ölçeginin tek faktörlü temel modeli için yapilan dogrulayici faktör analizi sonucunda iyiligi ki-kare uyum testi sonucu istatistiksel olarak anlamli olmamasina karsin (χ2=14,477, p>0,05) iyi düzeyde bir uyum göstermistir (χ2/df orani 1,034). Dogrulayici faktör analizinde uyum endeksleri olarak ayrica uyum iyiligi indeksi (GFI), yaklasiklik hatalari kareleri ortalamasinin karekökü (RMSEA), karsilastirmali uyum indeksi (CFI), normlastirilmis uyum iyiligi indeksi (NFI), göreceli uyum iyiligi indeksi (RFI), artirimli uyum iyiligi indeksi (IFI), Tucker-Lewis indeksi (TLI) ve uyarlanmis uyum iyiligi indeksi (AGFI) incelenmistir. RMSEA için 0,08 kabul edilebilir uyum ve 0,05 mükemmel uyum degeri olarak kabul edilmistir (21,22). GFI indeksleri için kabul edilebilir uyum degeri 0,90 ve mükemmel uyum degeri 0,95 olarak kabul edilmektedir (23,24). Serbestlik derecesi 14 idi. Model için elde edilen RMSEA 0,018, CFI 0,998, GFI 0,965, NFI 0,944, RFI 0,916, IFI 0,998, TLI 0,997 ve AGFI 0,929 ölçütleri tatmin edici düzeylerde bulunmustur. Ölçegin dogrulayici faktör analizi diyagrami ve hesaplanan faktör yükleri Sekil 1'de gösterilmistir.

Uyusum Geçerliligi

YAB-7-Türkçe formu ile diger anksiyete ölçümleri olan durumluk (r=0,573) ve süreklilik (r=0,671) anksiyetesi arasindaki korelasyonlar istatistiksel olarak ileri derecede anlamli sekilde yüksekti ve iyi bir uyusum geçerliligi oldugu düsünüldü. Depresyon ölçümümüz olan Beck Depresyon Ölçegi ile YAB-7 testinin korelasyonunun (r=0,632) oldugu ve istatistiksel olarak çok anlamli oldugu görüldü.

Ayirt Edici Güç

Deneyimli psikiyatristler tarafindan klinik degerlendirme ve SCID-I uygulanarak YAB tanisi konulan 110 hasta ve saglikli kontrol grubu olarak YAB tanisi olmadigi saptanan 116 kiside YAB-7 ölçeginin ayirt edici gücünü belirlemek için ROC egrisi analizi yapildi. Her bir olasi YAB-7 toplam puani için elde edilen ROC egrisinin altinda kalan alan 0,514 ile 0,801 arasinda bulundu (Sekil 2). Bu alan degerleri ve ile %95 güven araligi degerleri, her bir toplam puan degeri için özgüllük, özgüllük ve olabilirlik orani değerleri belirlendi (Tablo 6). Ayrıca özgüllük ve duyarlılık deneyi grafikte gösterildi (Şekil 3). Elde edilen değerlerin analizinde beklendiği gibi kesim puanı yükseldikçe testin duyarlılığı düşmekte ancak seçiciliği artmaktadır. Bu iki özelliğin en kabul edilebilir ortak kesim noktasının YAB-7 toplam puanı 8 ile elde edildiği düşünüldü. Kesim değeri 8 için Pozitif öngörücü değer 79, negatif öngörücü değer 81 olarak bulundu. Diğer kesme değerleri için olumlu ve olumsuz yordama güçleri Tablo 6'da gösterilmiştir.

Tartışma

Hem somatik hem de ruhsal belirtilerinin olması ve neredeyse büyük bölümünün depresif belirtiler taşıması nedeniyle YAB tanısı için I. basamak tanı-tedavi birimleri ve psikiyatrik ayaktan tedavi ünitelerinde kolayca uygulanacak bir tarama testine gereksinim vardır. Bu ihtiyaca karşılanması için Spitzer ve ark. tarafından 7 maddeden oluşan YAB-7 testi geliştirilmiştir. Çalışmalarda YAB- 7'nin iyi psikometrik özelliklere sahip olduğu bildirilmiştir (11,12). Bu çalışmada, YAB-7 testi Türkçe'ye çevrilmiş ve klinik örneklemde Türkçe geçerlik güvenirliği ile psikometrik özellikleri araştırılmıştır.

YAB-7 testi toplam puanı Cronbach alfa değeri 0,852 bulundu. Ölçek maddelerinin tek tek Cronbach's alfa değerleri de benzer biçimde yüksek bulundu. YAB-7 testi Türkçe formunun iyi bir iç tutarlılık gösterdiği düşünüldü. YAB-7 testi toplam puanı ve tek tek maddelerinin kontrol grubu ölçümleri ile karşılaştırılmasında YAB grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek toplam puanlar saptandı. YAB grubunda 3 hafta sonra yapılan ölçümlerle başlangıçta yapılan ölçümler arasında önemli farkın olmadığı ve ölçümler arası iyi bir kararlılık gösterdiği görüldü. Bu sonuçlar YAB-7 Türkçe formunun güvenilir bir test olduğunu göstermektedir.

Her bir maddenin ayırt edici özelliğini belirlemek üzere yapılan maddeler arası korelasyon değerlendirmesinde istatistiksel olarak anlamlı yüksek korelasyonlar saptanmış ve maddelerin tek tek iyi bir geçerlik değeri olduğu görülmüştür.

YAB-7-Türkçe formu ile çalışmada kullanılan diğer anksiyete ölçümleri olan durumluk ve süreklilik anksiyetesi arasındaki korelasyonlar ileri derecede anlamlı şekilde yüksekti ve YAB-7 Türkçe formunun diğer anksiyete ölçümleri ile iyi bir uyuşma geçerliliği olduğu düşünüldü.

Spitzer ve arkadaşları YAB-7 ölçeğinin yapısal geçerliliğin değerlendirdiklerinde YAB-7'nin tek faktörlü yapıya iyi uyduğunu saptamıştır. Depresyon ölçümü maddeleri ile birlikte yaptıkları yapısal faktör analizinde ise YAB-7 ve depresyon ölçümü ayrı faktör olarak ayrımlaşmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalarda tek faktörlü yapı doğrulamıştır (11,12). Bizim çalışmamızda da tüm maddelerin kapsandığı tek faktörlü yapı saptandı, Türkçe formun orijinal formla benzerlik gösterdiği ve iyi bir yapısal geçerliliği olduğu görüldü. Doğrulayıcı faktör analizinde tatmin edici uyum indeksleri elde edildi.

YAB-7'nin orijinal makalesinde toplam puan değerlendirilmesinde; 0-4 arası hafif, 5-9 arası orta dereceli, 10-14 arası yüksek, 15-21 arası puan ise ciddi anksiyete olarak değerlendirilmiştir. YAB-7 toplam puanı için 10 kesme değeri olası YAB tanısı için eşik değer olarak belirlenmiştir (10). Bizim çalışmamızda ROC eğrisi analizlerinde YAB-7 Türkçe formu toplam puanı özgüllük ve duyarlılığın en kabul edilebilir birbirini kesme değeri örneklemimizde 8 toplam puanında elde edildi. Bu kesim değeri için özgüllük, duyarlılık, pozitif öngörücü değeri ve negatif öngörücü değeri iyi bir orandaydı. ROC eğrisi analizinden elde edilen sonuçlar genel olarak YAB-7'nin mükemmel bir ayırt ediciliği olduğunu göstermektedir

Sonuç olarak YAB-7 Türkçe formu klinik örneklemde, orijinal formuna benzer olarak yüksek geçerliğe, güvenirliğe ve iyi psikometrik özelliklere sahiptir. YAB-7 yaygın anksiyete bozukluğu için tarama testi olarak kullanılabilir.

Kaynaklar

1. Amerikan Psikiyatri Birliği. Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı. 4. Baskı. Yeniden Gözden geçirilmiş Tam Metin (DSM IV-TR), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 2000, Köroğlu E, çev. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 2007.

2. Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, Eaton WW. DSM-III-R generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51:355-364.

3. Halbreich U. Anxiety disorders in women: a developmental and lifecycle perspective. Depress Anxiety 2003; 17:107-110.

4. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, Monahan PO, Löwe B. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Ann Intern Med 2007; 146:317-325.

5. Wittchen HU, Kessler RC, Beesdo K, Krause P, Höfler M, Hoyer J. Generalized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition and management. J Clin Psych 2002; 63:24-34.

6. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62:617-627.

7. Ruscio AM, Chiu WT, Roy-Byrne P, Stang PE, Stein DJ, Wittchen HU, Kessler RC. Broadening the definition of generalized anxiety disorder: effects on prevalence and associations with other disorders in the National Comorbidity Survey Replication. J Anxiety Disord 2007; 21:662-676.

8. Kavan MG, Elsasser G, Barone EJ. Generalized anxiety disorder: practical assessment and management. Am Fam Physician 2009; 79:785-791.

9. Kessler RC, Keller MB, Wittchen HU. The epidemiology of generalized anxiety disorder. Psychiatr Clin North Am 2001; 24:19-39.

10. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006; 166:1092- 1097.

11. Löwe B, Decker O, Müller S, Brähler E, Schellberg D, Herzog W, Herzberg PY. Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care 2008; 46:266-274.

12. Dear BF, Titov N, Sunderland M, McMillan D, Anderson T, Lorian C, Robinson E. Psychometric Comparison of the Generalized Anxiety Disorder Scale-7 and the Penn State Worry Questionnaire for Measuring Response during Treatment of Generalised Anxiety Disorder. Cogn Behav Ther 2011; 40:216-227.

13. Çorapçıoğlu A, Aydemir Ö, Yıldız M, Esen A, Köroğlu E. DSM-IV Eksen I bozuklukları için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Klinik Versiyon. Ankara: Hekimler Yayın Birliği; 1999.

14. First MB, Spitzer RL, Gibbon M Williams JBW. Structured Clinical Interview for DSMIV Clinical Version (SCID-I/CV). Washington DC: American Psychiatric Press; 1997.

15. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An Inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 7:561-571.

16. Hisli N. Beck depresyon envanterinin geçerliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi 1988; 6:118-126.

17. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres; 1970.

18. Öner N, Le Compte A. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 1. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1983 s. 1-26.

19. Metz CE. Basic principles of ROC analysis. Semin Nucl Med 1978; 8:283-298.

20. Swets JA. Signal detection theory and ROC analysis in psychology and diagnostics:collected papers, Hillsdale, NJ, England: Lawrence Erlbaum Associates; 1996.

21. Byrne BM, Campbell TL. Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: A look beneath the surface. J Cross-Cult Psycholy 1999; 30:555-574.

22. Browne MW, Cudeck. Alternativeways of assessing model fit. Bollen KA, Long JS, editörler. Testing structural equation models içinde. Newbury Park. CA: Sage; 1993 s. 136-162.

23. Bentler PM, Bonett DG. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychol Bull 1980; 88:588-606.

24. Marsh HW, Hau KT, Artelt C, Baumert J, Peschar JL. OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. Int J Testing 2006; 6:311-360.

Author affiliation:

Ramazan KONKAN1, Ömer SENORMANCI1, Oya GÜÇLÜ1, Erkan AYDIN1, Mehmet Z. SUNGUR2,

1Bakirköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sagligi ve Sinir Hastaliklari Egitim Arastirma Hastanesi, 9. Psikiyatri Birimi, Istanbul, Türkiye

2Marmara Üniversitesi Tip fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dali, Istanbul, Türkiye

Ya z∂flma Adresi/Correspondence Address: Dr. Ramazan Konkan, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 9. Psikiyatri Birimi, İstanbul, Türkiye Gsm.: +90 505 230 41 06 E-mail: ramazankonkan@gmail.com Geliş tarihi/Received: 12.09.2011 Kabul tarihi/Accepted: 27.09.2011

© Nöropsikiyatri Arşivi Dergi si, Galenos Ya yıne vi taraf∂ndan bas∂lm∂flt∂r. / ©Archives of Neuropsychiatry, published by Galenos PublishingThe use of this website is subject to the following Terms of Use