Sweet sendromu: 31 hastanin klinik ve laboratuvar bulgularinin degerlendirilmesi/Sweet syndrome: Clinical and Laboratory Findings of 31 Cases

Özet. Amaç: Sweet sendromu ani baslangiçli, agrili, eritemli, papül ve plaklar, ates, nötrofilik lökositoz ve dermiste yogun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize inflamatuvar bir hastaliktir. Literatürde ülkemizdeki Sweet sendromlu hastalarin verileri ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadir. Bu çalismada klinigimize basvuran Sweet sendromlu olgularin klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgulari incelenerek literatür verileri ile karsilastirilmistir. Gereç ve Yöntemler: Çalismaya 2005-2011 yillari arasinda klinigimize basvuran Sweet sendromlu hastalar alindi. Hastalarin epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulgulari retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalismaya alinan 31 Sweet Sendromlu hastanin 24'ü kadin (%77,4), 7'si erkek (%22,6) idi. Yaslari 23 ile 82 yas arasinda degismekte olup, ortalamasi 48 yasdi. Deri lezyonlari en sik üst ekstremitede yerlesmekteydi. En sik sistemik bulgu konjonktivit olup bunu sirasi ile ates, artralji ve myalji izlemekteydi. Etyolojide özellikle üst solunum yolu infeksiyonlari tesbit edildi. Deri biyopsilerinin histopatolojik incelemesinde Sweet sendromu ile uyumlu olarak dermiste yogun nötrofil infiltrasyonu gözlenirken, 3 olguda vaskülit bulgulari görüldü. Sonuç: Çalismamiza ait klinik ve laboratuvar sonuçlari çogunlukla literatür ile uyumlu idi. Hastaligin majör kriterlerinde tani için vaskülitin eslik etmedigi nötrofilik infiltrasyon varligi önerilse de olgularimizin %10'unda lökositoklastik vaskülit bulgularina rastladik. Bu nedenle vaskülit bulgularinin da Sweet sendromu tanisindan uzaklastirmayacagini düsünmekteyiz. (Türk derm 2013; 47: 33-8). Anahtar Kelimeler: Akut febril nötrofilik dermatoz, Sweet sendromu, vaskülit. Summary. Background and Design: Sweet syndrome is an inflammatory disease characterized by the abrupt onset of pain, red papules and plaques, fever, neutrophilic leukocytosis, and dermal neutrophilic infiltrate. There are not enough data about Sweet syndrome in Turkey. In this article, we studied clinical, laboratory, histopathological, and epidemiological characteristics of patients, who presented to our clinic, and compared the findings with the literature. Materials and Methods: All patients diagnosed with Sweet syndrome in our clinic between 2005 and 2011 were included in the study. The epidemiological, clinical, and laboratory findings were retrospectively evaluated. Results: A total of 31 patients with Sweet's syndrome - 24 female (77.4%), 7 male (22.6%); aged 23-82 years - included in the study. The average age of the patients was 48 years. Cutaneous lesions were most frequently localized in the upper extremity. Conjunctivitis was the common systemic manifestation, followed by fever, arthralgia, and myalgia. The most common trigger factor was infections of the upper respiratory tract. In histopathological evaluations of skin biopsies, dense neutrophil infiltration compatible with Sweet syndrome was detected in the dermis. Also, findings of vasculitis were determined in 3 patients. Discussion: The clinical and laboratory findings in our study are mostly similar to those reported in the literature. We found evidence of vasculitis in 10% of cases, therefore, we think the presence of vasculitis does not necessarily rule out the diagnosis of Sweet syndrome (Turkderm 2013; 47: 33-8). Key Words: Acute febrile neutrophilic dermatosis, Sweet syndrome, vasculitis.

© Galenos Yayinevi 2013. Provided by ProQuest LLC. All Rights Reserved.

The use of this website is subject to the following Terms of Use